6-10-2017  

P3NL-verenigingen denken mee over bekostiging extramurale zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat een advies uitbrengen aan het ministerie van VWS over de toekomstige bekostiging van aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn, zoals zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met chronisch progressieve ziekten. Deze zorg werd vergoed uit de subsidieregeling extramurale zorg en zal per 1 januari 2019 worden bekostigd uit de zorgverzekeringswet. De NVO, NIP, NVVS en NVGzP hebben input gegeven voor dit advies.

Het NIP en de NVO hebben deelgenomen aan de projectgroep van de Nederlandse Zorgautoriteit en hebben een uitgebreide reactie gegeven op het consultatiedocument.

De NVO pleit ervoor dat, onafhankelijk van de gekozen bekostigingsvorm, (ortho)pedagogen regie-en/of hoofdbehandelaar kunnen zijn in de multidisciplinaire setting zoals deze binnen de extramurale behandeling bestaat, zodra de behandeling van gedragsproblematiek of systeemproblematiek voorliggend is. De volledige reactie leest u hier.

Het NIP heeft ook een uitgebreide reactie gegeven. Op hoofdlijnen was de reactie van het NIP:

Continueer voor de bekostiging op de korte termijn de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Zo zorg je ervoor dat zorgaanbieders zich zo geleidelijk mogelijk kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, zowel op financieel, administratief en organisatorisch niveau.

Voor de lange termijn wil het NIP graag toewerken naar een vorm van bekostiging op basis van zorgprogramma’s (zoals bijvoorbeeld Huntington en NAH). Maatwerk blijft echter altijd noodzakelijk. Meer informatie en de volledige reactie leest u hier.

De NVVS en de NVGzP waren niet betrokken bij de projectgroep, maar hebben wel een reactie gegeven op het consultatiedocument. U kunt de reacties hier teruglezen. De NVVS benadrukt in haar reactie dat in het rapport te weinig aandacht wordt gegeven aan seksuologie, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aandacht voor relatievorming, intimiteit en seksualiteit belangrijk is bij zorg aan mensen met een beperking of chronische ziekte. De NVVS bepleit dat de zorg aan deze doelgroepen multidisciplinair wordt aangeboden, de seksuoloog moet onderdeel uitmaken van dit multidisciplinaire team.

De NVGzP heeft aangegeven dat ze voorstander is van het doortrekken van de multidisciplinaire aanpak van bekostiging van aanvullende geneeskundige zorg. Dit sluit optimaal aan bij de werkwijze die gangbaar en noodzakelijk is voor dit type zorg en beperkt voor zover mogelijk de administratieve belasting van zowel zorgaanbieders als cliënten. De NVGzP bepleit om niet in het algemeen te spreken over ‘psychologen’, maar over gz-psychologen en ‘ouderenpsychologen’.

De NZa verwerkt de reacties van alle partijen in het definitieve advies aan het ministerie van VWS. Zodra dat advies wordt uitgebracht, zullen P3NL en de afzonderlijke verenigingen hierover berichten.