6-10-2017  

Meldpunt wachtlijsten ggz ingericht

Steeds meer leden, werkzaam in de curatieve ggz onder de ZVW, trekken aan de bel over hun problemen met wachtlijsten. Nieuwe cliënten (met huisartsverwijzing) kunnen daardoor niet in behandeling worden genomen waardoor problemen verergeren. De oorzaken lopen uiteen zoals onvoldoende capaciteit bij instellingen en gebrekkige informatie waar nog ruimte is. Het bereiken van het budgetplafond van de verzekeraar is steeds vaker een oorzaak; dan is er wel capaciteit, maar geen mogelijkheid om cliënten in behandeling te nemen.

Alle GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en hebben afgesproken om per 1 juli 2018 de behandelingen in de ggz weer binnen aanvaardbare normen (Treeknormen) te brengen. Regionale taskforces en verdiepend onderzoek aanvullend op de contracteringsafspraken tussen verzekeraars en aanbieders moeten deze knelpunten in de wachttijden oplossen.

Uw hulp om de urgentie van dit probleem in beeld te brengen is dringend gewenst, zodat het NIP/P3NL de problematiek inzichtelijk kan maken. Verleent u zorg in de curatieve ggz onder de zorgverzekeringswet en heeft u problemen met wachtlijsten? Meld het bij het NIP-meldpunt 

Wat gebeurt er met uw melding?

De meldingen worden geanonimiseerd verzameld en geanalyseerd. Deze informatie nemen we vervolgens mee in de gesprekken met verzekeraars over de zorginkoop, en in de landelijke werkgroepen die de wachtlijstproblematiek moeten oplossen. Hoe meer concrete meldingen we krijgen, des te sterker het NIP en P3NL de problematiek onder de aandacht kan brengen.