10-10-2017  

Regeerakkoord en de zorg (link-gecorrigeerd)

Ingeslagen weg wordt doorgezet

Een van de opvallende punten uit het regeerakkoord is dat er opnieuw hoofdlijnenakkoorden (2019-2022) zullen worden gesloten over medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen- en multidisciplinaire zorg en wijkverpleging. Het kabinet wil zo een bezuiniging van 1,9 miljard euro per jaar realiseren. Een overzicht van de hoofdpunten die van belang zijn voor de aangesloten lidverenigingen van P3NL.

Er wordt naast een bezuiniging, meer geld vrijgemaakt voor de langdurige zorg, maar minder voor de curatieve zorg. Er is dus sprake van verschuivingen: meer inzet op preventie, de 1e lijn en ambulantisering. Verder staan op de agenda: de evaluatie van de Jeugdwet en het verminderen van administratieve lasten bij de zorginkoop. Onder de noemer ‘Vertrouwen in de toekomst’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteert het regeerakkoord deze hoofdpunten. Daarbij zet het nieuwe kabinet in op het ondersteunen van werk voor ouderen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en de integratie van nieuwkomers met een verblijfstatus. Nieuwe kansen voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen maar zeker ook aandachtspunten.

Nieuwe hervormingen in de zorg zijn niet nodig, wel verbeteringen. Dat staat in het gepresenteerde regeerakkoord. Beloofde investeringen in de ouderenzorg worden in de zorgparagraaf bevestigd, maar is er ook aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering, innovatie en de kwaliteit van leven. Kwaliteit van zorg wordt verbeterd door een andere manier van werken en organiseren: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Bestuurders worden daarop beoordeeld.

Om nieuwe werkwijzen, zoals e-health, te bevorderen wordt deze kabinetsperiode 40 miljoen euro beschikbaar gemaakt, daarna 5 miljoen per jaar. De komende regeerperiode gaat er extra geld, 54 miljoen euro, naar de jeugdhulp, met name om gesignaleerde knelpunten in de jeugd-ggz aan te pakken. Er wordt 145 miljoen euro voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, met name om de administratieve lasten die deze met zich meebrengt te verlagen.

P3NL volgt de ontwikkelingen van het nieuwe kabinetsbeleid kritisch en heeft de belangrijkste punten alvast op een rij gezet.

Het regeerakkoord is als link opgenomen als ook het document met de hoofdpunten: zie hier.