7-11-2017  

Wachttijden GGZ te lang en complexere zorgvragen

Peiling over ggz onder huisartsen

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft een nieuwe peiling gehouden onder haar leden met als insteek het huidige GGZ-systeem. De resultaten zijn representatief met 1.303 respondenten waarvan 74% praktijkhouder is. Als belangrijkste knelpunten komen de wachttijden in zowel de gespecialiseerde als de generalistische GGZ naar voren. De huisartsen zijn ook bezorgd over de mogelijkheden om zorg te kunnen bieden aan ernstig psychiatrische patiënten. Een derde punt van zorg is de samenwerking met de GGZ-partners. P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zal over de uitkomsten in gesprek gaan met de LHV en InEen, de vereniging voor georganiseerde huisartsenzorg. “De uitkomsten bevestigen het beeld dat wij hebben en vragen om een gezamenlijke aanpak”, aldus P3NL-directeur Marnix de Romph.

Steeds meer mensen brengen een bezoek aan de huisarts vanwege psychische klachten. Ruim driekwart van de huisartsen heeft daarmee te maken en 81% constateert dat de complexiteit van de klachten is toegenomen.

Een andere trend is dat er steeds vaker patiënten worden overgenomen uit de gespecialiseerde GGZ. De huisartsen geven aan dat hiervoor weinig tijd beschikbaar is (47%) en er te weinig - ambulante - gespecialiseerde zorg beschikbaar is (60%). Ook voelt niet iedere huisarts zich voldoende bekwaam voor de complexer wordende problematiek (37%) en is er gebrek aan voldoende personeel (30%). Daar komt bij dat bij de overname van patiënten er niet altijd overleg plaatsvindt met de GGZ-behandelaar (54%) en dat de daarbij horende correcte en tijdige informatieoverdracht vaak onvoldoende is (52%). Ook blijkt dat terugverwijzing bij verergering van de klachten zonder wachttijd niet mogelijk is (77%).

Verwijsmogelijkheden

Zowel de verwijzing naar de generalistische GGZ (65% scoort hierop matig tot voldoende) als de gespecialiseerde GGZ (53%), is reden tot zorg. De daarmee samenhangende wachttijden zijn in de gespecialiseerde GGZ langer (65% geeft een wachttijd van langer dan 8 weken aan) dan in de basis-GGZ maar hier zijn de wachttijden wel langer geworden (55% binnen 4 tot 8 weken).

Het functioneren van de crisisdiensten wordt door 17% beoordeeld als ‘verslechterd’ en 21% geeft aan dat de wachttijden onveranderd lang zijn. In april 2017 zijn er nieuwe verwijsafspraken ingegaan. Bijna 70% is hiervan op de hoogte. De overgrote meerderheid past deze nieuwe afspraken ook toe.

Praktijkondersteuner GGZ

De inzet van de praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH) is zeer breed toegepast: 97% van de huisartsen werken er mee. De helft van de huisartsen meldt een gemiddelde wachttijd van 2 tot 3 weken, de andere helft heeft dat niet: en dat loopt parallel met de behoefte aan meer uren. Om de POH te financieren, zet de helft consultatiegelden in uit de POH-GGZ-module voor de consultatie van psychiater of psycholoog. De andere helft maakt gebruik van de e-health-gelden.

Het volledige onderzoek vindt u hier.