12-9-2019  

Verschuiving richting b├Ętastudies heeft ook consequenties voor werkveld psychologen, pedagogen en psychotherapeuten

P3NL stuurt brief naar minister OCW

Bij de opening van het academisch jaar was er de nodige aandacht voor het voornemen van minister Van Engelshoven om binnen universiteiten middelen voor alfa- en gammastudies te verschuiven naar bètastudies. P3NL heeft zich ook in deze discussie gemengd. Mede namens het Convent Hoogleraren Pedagogiek, het Convent Hoogleraren Klinische Psychologie en de Kamer voor Pedagogiek en Onderwijskunde heeft P3NL een brief verstuurd naar minister Van Engelshoven en de woordvoerders voor het wetenschapsbeleid en hoger onderwijs in de Tweede Kamer.

P3NL waarschuwt dat het verschuiven van middelen van alfa- en gammastudies naar bètastudies vrijwel zeker leiden tot toegenomen werkdruk en grootschaliger onderwijs bij onder andere de opleidingen psychologie en pedagogiek. Een afname van de kwaliteit van dit onderwijs zal uiteindelijk bijdragen aan een langere wachtlijsten in de zorg, meer problemen bij passend onderwijs en jeugdhulp en uiteindelijk, als niet tijdig hulp en ondersteuning wordt geboden, tot stijging van de kosten van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg. P3NL pleit ervoor om een arbeidsmarktonderzoek te doen naar de gewenste in- en uitstroombehoefte van bachelor- en masteropleidingen pedagogiek en psychologie in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdhulp.

Lees de brief

Nieuwe wetgeving voor zzp'ers uitgesteld tot 2021

De nieuwe zzp-wetgeving die de huidige Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (dba) gaat vervangen, is uitgesteld tot 2021. De contouren van deze nieuwe wet worden duidelijker.

Huidige modelovereenkomsten blijven geldig, handhaving wordt aangescherpt

P3NL heeft samen met een aantal andere partijen twee modelovereenkomsten opgesteld voor psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en gz-psychologen die werken als zzp’er.

Als zzp’ers en opdrachtgevers deze modelovereenkomsten gebruiken en daar ook naar handelen, zal de belastingdienst de arbeidsrelatie niet aanmerken als een dienstbetrekking (loondienst). Je vindt de modelovereenkomsten op de website van de belastingdienst, onder het kopje Gezondheidszorg en welzijnszorg. Deze modelovereenkomsten blijven geldig tot 1 juli 2022.

De Belastingdienst handhaaft nu alleen als er sprake is van kwaadwillendheid en er toch sprake is van een dienstbetrekking. In 2020 kan de belastingdienst ook handhaven als een opdrachtgever een eerdere aanwijzing van de belastingdienst niet heeft opgevolgd, ook als er geen sprake is van kwaadwillendheid.

Vanaf 2021 nieuwe wetgeving

Minister Koolmees heeft een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de nieuwe zzp-regelgeving. De belangrijkste punten zijn:

  • Er komt een Opdrachtgeversverklaring, die de opdrachtgever en zzp’er via een webmodule kunnen aanvragen. De webmodule bestaat uit een aantal vragen. Op basis van de antwoorden die worden gegeven, wordt een verklaring afgegeven voor een dienstbetrekking, of voor echt werken als zelfstandige. Zo weten opdrachtgever en zzp’er waar ze aan toe zijn.
  • Voor zzp’ers met een uurtarief boven de 75 euro kunnen de zelfstandige en opdrachtgever een zelfstandigenverklaring maken, waarin ze aangeven geen arbeidsovereenkomst te willen aangaan. De belastingdienst zal dit dan ook niet als arbeidsovereenkomst aanmerken.
  • Er komt een minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur.

Zie ook dit nieuwsbericht van Rijksoverheid.nl.

Denk mee over de nieuwe werkagenda van de RVS!

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) stelt een nieuwe werkagenda op. Denk mee over de thema's voor deze agenda! De RVS geeft regering en parlement advies over thema's op het snijvlak van zorg, volksgezondheid en samenleving.

Voor de komende jaren stelt de RVS een nieuwe werkagenda op, waarin de belangrijkste opgaven een plaats krijgen. De RVS heeft al enkele mogelijke thema’s benoemd op basis van gesprekken en ontwikkelingen in de samenleving. Nu de RVS graag weten welke onderwerpen volgens u bovenaan de agenda moeten staan. Met Ranking the Topics geeft u dat met sterren aan. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen als deze voor uw gevoel nog missen.

Naar website

Generieke Module Acute Psychiatrie ingeschreven in Register

Het Zorginstituut heeft dinsdag 10 september besloten de Generieke Module Acute Psychiatrie op te nemen in het Register. De module is een beschrijving van het proces van tijdige en kwalitatief goede acuut psychiatrische hulpverlening. Ook bevat de module een breed gedragen implementatieplan.

De acuut psychiatrische hulpverlening in Nederland is onderverdeeld in 28 regio’s. De diversiteit van het werk, de vele betrokken partijen en de lokale factoren maakten het ingewikkeld om de standaard te ontwikkelen en landelijke afspraken te maken over implementatie. Dankzij de constructieve houding van vertegenwoordigers van patiënten, professionals, zorgaanbieders en financiers ligt er nu deze standaard. Dit geeft de vele partijen die betrokken zijn bij acute psychiatrie praktische handvatten voor zorg, proces en implementatie.

Drie-eenheid tijdigheid, kwaliteit en outreachend

In deze module is de combinatie van tijdigheid, kwaliteit en outreachend karakter van de zorg essentieel. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ggz-crisiszorg tijdig, duaal én waar mogelijk bij de persoon in crisis thuis wordt aangeboden. Uiteraard met oog voor de veiligheid van zowel patiënt als professional. Het gaat om een drie-eenheid met de pijlers tijdigheid, kwaliteit en outreachend. De prioriteit mag niet verschuiven naar slechts één van deze pijlers. Voor de drie-eenheid is in het implementatieplan veel aandacht.

Om een adequate inschatting te maken van de crisis, is de functie ggz-triagist omschreven in de module. Aan de hand van de triagewijzer start de triagist de keten. Daarnaast komt uit de module naar voren dat elke ketenpartij zijn rol en verantwoordelijkheden heeft. Op die manier kan al vanaf het eerste contact met een verwijzer de acuut psychiatrische keten vloeiend functioneren: de eerste inschatting van de triagist, de beoordeling door het duale team en het bepalen van welke vervolg zorg moet worden ingezet.

Voor de persoon in crisis en zijn naasten is het van belang dat hulpverleners gericht zijn op het de-escaleren van de situatie: het creëren van rust, veiligheid en vertrouwen. Het oordeel van de persoon in crisis, bijvoorbeeld via afspraken uit de crisiskaart, én het oordeel van de naasten worden hierbij actief meegenomen. Dit kan eventuele stigmatisering of traumatisering voorkomen. In de module krijgen naasten een duidelijke rol en worden zij actief betrokken bij het zorgproces.

Met deze module in de hand gaan zorgaanbieders in 28 regio’s aan de slag met het optimaal inrichten van acute psychiatrie. Dit vindt plaats in regionaal overleg in de keten en met zorgverzekeraars.