Zorginstituut gaat aan de slag met onderdeel Regiebehandelaarschap in Kwaliteitsstatuut GGZ

Zorginstituut Nederland neemt bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’.

De partijen die het oorspronkelijke model kwaliteitsstatuut hebben opgesteld bereikten de afgelopen maanden geen consensus over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling voor patiënten, is wel vooruitgang geboekt.

Het Zorginstituut vraagt daarom partijen een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register, totdat een nieuwe versie met afspraken over het regiebehandelaarschap gereed is.

Zie de overzichtspagina Kwaliteitsstatuut en het nieuwsbericht op de website van Zorginstituut Nederland.

Besluit Zorginstituut sluit aan op oproep beroepsverenigingen

P3NL heeft in juni in een brandbrief aan het Zorginstituut al aangedrongen op het overnemen van de regie op de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Het besluit van het Zorginstituut om de regie over te nemen over het regiebehandelaarschap en om een nieuwe opzet van het statuut te maken, sluiten goed aan bij de oproep in onze brief.

Ook neemt het Zorginstituut ons advies over om het gebruik van de ontwikkelde zorgstandaarden nadrukkelijker te betrekken bij de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Daarmee ontstaan meer mogelijkheden om passende zorg op de juiste plaats door de juiste professional te bieden.

Aangepaste versie Kwaliteitsstatuut in 2020

Een nieuw en wezenlijk veranderd Kwaliteitsstatuut wordt niet eerder verwacht dan 2021. Komend jaar zal een aangepaste versie van kracht zijn waarover partijen in principe akkoord zijn.

Deze versie is een verbetering van het bestaande Kwaliteitsstatuut. Zo komt er op aandringen van P3NL meer ruimte voor medebehandelaren en worden ook klinisch neuropsychologen nadrukkelijker als regiebehandelaar gepositioneerd. Ook worden de invulformats voor het Kwaliteitsstatuut verbeterd.

Wij informeren u zo snel mogelijk over wat deze wijzigingen voor u in de praktijk betekenen.

Update (Ont)regel de Zorg

Professional merken nog te weinig dat de regeldruk echt verminderd

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis hebben een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over het programma (Ont)Regel de Zorg. De belangrijkste conclusies: er wordt veel werk verricht en er zijn goede voorbeelden van lokale initiatieven die de regeldruk merkbaar verminderen. Maar in het algemeen merken professionals hier nog te weinig van.

Er zijn afgelopen zomer drie rapporten over de voortgang verschenen:

Om te zorgen dat professionals de komende tijd wel merkmaar minder regeldruk ervaren, krijgen instellingen en professionals meer ondersteuning om op lokaal niveau de regeldruk te verminderen. Hiervoor gaat onder meer de ‘(Ont)Regelbus’ door het land rijden en instellingen helpen om de interne regels te verminderen. Op de website www.ORDZ.nl staan praktijkvoorbeelden van instellingen die hun interne regeldruk hebben verminderd. Professionals en instellingen kunnen aan de hand van deze voorbeelden aan de slag om de onnodige regels in hun eigen organisatie boven water te krijgen en te schrappen.

Vertrouwen in de zorg

Naast alle praktische actiepunten moet de cultuur in de zorg veranderen: er moet meer vertrouwen komen in de professional. Als er meer vertrouwen is, zijn er minder regels nodig. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RvS) heeft in mei een rapport gepresenteerd wat hierbij aansluit. In dit rapport ‘Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden van goede zorg’ adviseert de RvS om het initiatief voor verantwoorden te leggen bij de zorgverlener die verantwoording moet afleggen, en niet bij de partijen die de verantwoording dragen. Zo gaat verantwoording bijdragen aan leren en verbeteren. De ministers en staatssecretaris van VWS delen deze visie en willen graag dat deze visie in de praktijk wordt gebracht. Onder het programma (Ont)Regel de Zorg lopen al een paar trajecten die hierbij aansluiten.