Leesbaarheid:

Belasting niet op tijd kunnen betalen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Stel dat u uw belasting niet op tijd kunt betalen. Dit kan nadelige financiële gevolgen voor u hebben. Maak daarom afspraken met de Belastingdienst. Dan kunt u misschien uitstel van betaling krijgen, of een betalingsregeling of kwijtschelding. U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vraag uitstel aan

Via de BelastingTelefoon kunt u voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling aanvragen. De voorwaarden waaraan u dan in elk geval moet voldoen zijn:

 • de totale belastingschuld is minder dan 20.000 euro
 • u heeft voor uw openstaande belastingschuld nog geen dwangbevel ontvangen
 • u heeft altijd op tijd aangifte gedaan.

Houd uw burgerservicenummer bij de hand en uw gebruikersnaam voor uw persoonlijke inlog voor ondernemers. De Belastingdienst kan u dan sneller helpen. U ontvangt binnen 10 dagen een schriftelijke bevestiging van het betalingsuitstel.

Tref een betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor telefonisch uitstel van betaling, dan kunt u misschien uitstel voor ondernemers met betalingsproblemen krijgen. U moet dan in ieder geval voor de hele belastingschuld zekerheid kunnen geven. Bijvoorbeeld met:

 • een bankgarantie.
 • een persoonlijke borgstelling.
 • een hypotheek.

Uw verzoek om uitstel van betaling dient u in via het formulier Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen. U kunt dit formulier op uw computer invullen. Daarna moet u het afdrukken, ondertekenen en versturen.

Teruggaaf btw verrekenen met aangifte loonheffingen

Moet u een aangifte loonheffingen betalen en krijgt u btw terug over dezelfde periode, dan kunt u de Belastingdienst vragen om de aangifte loonheffingen te verrekenen met de btw-teruggaaf. Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw. Als u voor deze verrekening in aanmerking komt, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor deloonheffingen.

Uitstel van betaling door bijzondere omstandigheden

Wanneer u tijdelijke betalingsproblemen heeft, kunt u uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan 12 maanden of zonder dat u voor de hele belastingschuld zekerheid hoeft te geven. U moet dan aan deze voorwaarden voldoen:

 • u schakelt een derde deskundige in die voor u verklaart dat uw onderneming levensvatbaar is. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een accountant, consultant of brancheorganisatie. Verder verklaart de derde deskundige:
  • uw onderneming heeft bestaande betalingsproblemen
  • de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard
  • de betalingsproblemen worden voor een bepaald tijdstip opgelost.

U stuurt uw verzoek naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

 • het faillissement van 1 van uw grote klanten
 • u bent ernstig ziek
 • uw onderneming is getroffen door een dierziekte waardoor er grootschalig preventief geruimd moet worden.

Vraag kwijtschelding aan

Een verzoek om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling doet u wanneer blijkt dat u onvoldoende geld heeft om te betalen. Kwijtschelding vraagt u aan via het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen. De Belastingdienst stelt voorwaarden voor het verlenen van kwijtschelding. Een van die voorwaarden is dat u een akkoord bereikt met al uw schuldeisers over gedeeltelijke betaling in ruil voor kwijtschelding.

Nadelige gevolgen niet betalen

Als u uw belasting niet of te laat betaalt, betaalt u altijd meer. U betaalt dan namelijk ook invorderingsrente en eventuele bijkomende kosten. Wanneer u niet op tijd betaalt, gaat de Belastingdienst over tot maatregelen om de schuld bij u te innen. Dat begint met het versturen van een aanmaning en kan eindigen in beslaglegging op uw eigendommen of banktegoeden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor uw rekening.

Tips

 • Reserveer geld voor al uw te betalen belastingen. Zoals btw, inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting.
 • Maak een afspraak met uw belastingkantoor voor advies over bijvoorbeeld belastingen en betalingen.