Leesbaarheid:

Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als uw werknemer ziek wordt, moet u hem ziekmelden. Bij langdurige afwezigheid moet u samen voor re-integratie zorgen.

Ziekmelding doorgeven

Na de ziekmelding van uw werknemer moet u het volgende doen:

Starten re-integratie

Als uw werknemer langdurig ziek is, dan moet u er samen voor zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Dat heet re-integratie. De Wet verbetering poortwachter verplicht u om:

 • Alle gegevens, documenten en gegevens bij te houden en vast te leggen. Bijvoorbeeld het re-integratieverslag en de correspondentie met de arbodienst.
 • Iedere 6 weken een voortgangsgesprek te voeren met uw werknemer. U maakt hiervan een verslag.
 • Uiterlijk binnen 6 weken de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts beoordeelt wat uw werknemer nog kan doen en maakt een probleemanalyse.
 • In de 8ste week van ziekte een plan van aanpak te maken samen met uw werknemer. UWV heeft hiervoor een format.
 • UWV om een deskundigenoordeel te vragen als de re-integratie vastloopt.
 • Als het mogelijk is taken, werkplek, uren en werktijden aan te passen.

Uw werknemer werkt verplicht mee

Uw werknemer moet verplicht actief meewerken aan re-integratie. Hierbij hoort:

 • Met de bedrijfsarts de gezondheidssituatie bespreken.
 • Met u iedere 6 weken de voortgang bespreken.
 • Samen met u een re-integratieplan opstellen en goedkeuren.
 • Passend werk accepteren.

Rechten van uw werknemer

Uw werknemer:

 • hoeft u niet te informeren over de aard van de ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • is niet verplicht om de bedrijfsarts toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens.
 • mag UWV zelf vragen om een deskundigenoordeel als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.

Doorbetalen salaris

U moet uw zieke werknemer met een vast of tijdelijk contract ten minste 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger percentage in het arbeidscontract of cao? Dan moet u zich hieraan houden. De duur van doorbetaling is afhankelijk van een tijdelijk of vast contract, maximaal 104 weken.

Vergoeding werkplekaanpassing

Wanneer u extra kosten moet maken om de werkplek van uw werknemer aan te passen, kunt u hiervoor bij UWV een vergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld als u een aangepast bureau moet aanschaffen. Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt blijft

Als uw werknemer ondanks alle re-integratie inspanningen na 2 jaar voor 35% of meer arbeidsongeschikt blijkt, dan komt hij in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Bij een WGA-uitkering moet u altijd meebetalen. Hoeveel is afhankelijk is van het aantal werknemers uit uw bedrijf dat in de WGA komt. Bij een IVA-uitkering betaalt u niet mee.

Hoe hoog is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo’n 4 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is het hoogst in het eerste kwartaal van elk jaar en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.