Leesbaarheid:

Personeel overnemen bij bedrijfsovername

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als u een bedrijf overneemt, moet u ook alle werknemers overnemen. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. En u moet bij de Belastingdienst melden dat u personeel overneemt.

U moet het personeel overnemen

Het overnemen van personeel bij bedrijfsovername is geen keuze. Dit moet volgens de wet. Het personeel houdt al zijn rechten en plichten. Dit geldt voor zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. U mag dus geen personeel ontslaan. En u mag ook niets wijzigen in hun arbeidsovereenkomsten of in de bestaande cao.

De vorige eigenaar is nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst.

Uitzonderingen bij personeel overnemen

Neemt u een bedrijf over dat failliet is gegaan? Veranderen de werkzaamheden van het bedrijf ingrijpend? Of gaat het om een aandelenoverdracht? Dan bepaalt u zelf of en welke personeelsleden u overneemt.

Voor zieke werknemers gelden geen uitzonderingen

Ook ziek personeel moet u overnemen. Inclusief alle verplichtingen. Dat betekent dat:

  • u hun loon moet doorbetalen tijdens de ziekteperiode.
  • u het risico op loonsancties overneemt van de vorige werkgever. Bij een loonsanctie moet u het loon bij ziekte langer doorbetalen. UWV legt een loonsanctie op als een werkgever zijn re-integratieverplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter niet nakomt.
  • u eigenrisicodrager wordt voor de WGA en de Ziektewet als de vorige werkgever dat ook was. Dit betekent dat u de uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf moet betalen.

Personeel dat niet mee wil, neemt ontslag

Laat een werknemer die niet mee wil een schriftelijke verklaring bij u indienen. Hieruit moet blijken dat hij er zelf voor kiest het contract te beëindigen. Dit betekent dat hij zelf ontslag neemt en daardoor meestal geen recht heeft  op een WW-uitkering.

Breng het personeel onder in uw pensioenregeling

In principe moet u ook de pensioenregeling van de vorige werkgever overnemen. Maar dit hoeft niet als:

  • u een eigen pensioenregeling heeft. U kunt uw nieuwe werknemers hier dan in onderbrengen.
  • uw bedrijf verplicht deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds. Uw nieuwe werknemers moeten hier dan ook aan deelnemen.
  • er in een CAO of regeling andere afspraken staan over de pensioenregeling.

Uw nieuwe werknemers blijven natuurlijk recht houden op hun opgebouwde pensioen. Ga wel na of de vorige werkgever de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten heeft betaald. Als dit niet zo is, bent u hiervoor aansprakelijk.

Meld de overname bij de Belastingdienst

U moet de Belastingdienst laten weten dat u personeel overneemt. Vul hiervoor het formulier Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten in.

Wordt u door de overname voor de eerste keer werkgever? Dan moet u dit ook melden bij de Belastingdienst.

Let op de privacy van de werknemers

Hield de vorige eigenaar personeelsdossiers bij? Dan draagt hij deze over aan u. Denk wel aan de privacyregels. Deze gaan bijvoorbeeld over het belang en de nauwkeurigheid van de gegevens. Ook moeten de werknemers op de hoogte zijn van wat er in het personeelsdossier staat.

Feiten en cijfers: hoeveel fusies en overnames zijn er?

De grafiek toont het aantal fusies en overnames per kwartaal.