Leesbaarheid:

Veelgestelde vragen & Tips

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u de vraag persoonlijk stellen wij staan u graag te woord via 030-8201595. U kunt ook het contactformulier gebruiken om per e-mail een vraag te stellen.

Algemeen

Kan ik als individu lid worden van P3NL?

P3NL is een federatie, bestaande uit beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Individuele psychologen, psychotherapeuten of pedagogen kunnen als individu niet lid worden van P3NL, maar wel lid worden van een deelnemende vereniging. Hier kunt u zien welke verenigingen samen P3NL vormen. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u meer lezen over de vertegenwoordiging van de deelnemende verenigingen binnen P3NL. P3NL biedt de leden van de deelnemende vereniging wel een aantal diensten aan, waarvoor professionals zich individueel kunnen aanmelden.

Waar staat P3NL voor?

Voor Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen in Nederland.

Wie zijn er aangesloten bij P3NL?

P3NL bestaat op dit moment uit elf beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Bekijk hier welke elf verenigingen dat zijn.

Hoe is het stemrecht en de contributie geregeld?

Het stemrecht binnen de Algemene Ledenvergadering is als volgt verdeeld:

  • drie grote verenigingen met meer dan 3000 leden (NIP, NVO en VGCt);
  • drie middelgrote verenigingen met tussen de 1000 en 3000 leden (NVGzP, VEN, NVRG);
  • drie kleinere verenigingen met minder dan 1000 leden (VPEP, NVVS en VKJP).

De stemverhouding in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de verschuldigde contributie is naar verhouding: 4 (groot) : 2 (middel) : 1 (klein).

Met welke onderwerpen gaat P3NL zich bezighouden?

P3NL richt zich nu thema’s op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp.

Hoe ziet het bestuur van P3NL eruit?

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden. De voorzitter is onafhankelijk, de andere vier bestuursleden zijn bestuurslid van hun eigen vereniging zijn. Hiermee zijn tevens de verschillende beroepen (psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) vertegenwoordigd. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Bestuursleden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Alle leden zijn vervolgens vertegenwoordigd met gewogen stemmen in de algemene vergadering. U kunt hier de actuele samenstelling van het bestuur van P3NL vinden.

Heeft P3NL een eigen bureau met medewerkers?

P3NL heeft een directeur, bestuurssecretaris, communicatieadviseur en een medewerker voor de financiële administratie. Deze vier medewerkers werken parttime voor P3NL. Daarnaast is er ondersteuning door medewerkers van de verschillende verenigingsbureaus en actieve leden van de deelnemende verenigingen op dossierniveau.

Hoe verhoudt P3NL zich tot de FGzPt, FBZ en SKJ?

  • FGzPt: de FGzPt houdt zich primair bezig met regelgeving, erkenning, registratie en toezicht op opleidingen, P3NL niet.
  • FBZ: de cao-onderhandelingen worden (nu nog) gevoerd door de FBZ, maar P3NL zal zich beraden of zij hierin een rol zal spelen.
  • SKJ: de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is geen beroepsvereniging, maar een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector en kan zich derhalve niet aansluiten bij P3NL, net zomin als bijvoorbeeld het BIG-register.

Waarom geen fusie van beroepsverenigingen i.p.v. P3NL?

Dit is een eerste stap naar meer en structurele samenwerking van verenigingen. Eerst wordt gekeken naar de opbrengsten en resultaten voordat er überhaupt gesproken zou kunnen worden over een fusie. Het belangrijkste nu is dat er met één stem met de stakeholders gesproken kan worden.

Wanneer kan een vereniging zich aansluiten?

De organisaties die geïnteresseerd zijn in aansluiting bij P3NL kunnen contact opnemen. Er zijn toelatingseisen voor nieuwe leden, zij zullen in ieder geval binnen de doelomschrijving van de federatie moeten passen en aan het bestuur aannemelijk moeten maken dat zij voldoen aan de eisen van het lidmaatschap. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Rianne Groen via info@P3NL.nl of telefoonnummer 030-8201595.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrief?

De aanmeldmogelijkheid voor de nieuwsbrief staat rechtsonderaan elke pagina op deze website.

Klachten- en geschillenregeling

Wat zijn de kosten voor aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling?

Voor aansluiting betaalt u jaarlijks een vast abonnementstarief per jaar (€ 25,- in 2017 en 2018). Dat is exclusief de kosten voor de inzet van de functionaris of commissie. De inzet van de klachtenfunctionaris kost ongeveer € 65,- per uur. De kosten van de geschillencommissie bedragen per geschil en zitting ongeveer € 2000,-. NB: dit is een ervaringscijfer waarbij aangetekend moet worden dat we verwachten dat de commissie slechts sporadisch zal hoeven te worden wordt ingeschakeld.

Deze kosten komen alleen aan bod als een cliënt daadwerkelijk een klacht en eventueel daarna een geschil indient en komen in dat geval voor rekening van de zorgverlener. Iedere zorgaanbieder kan zich daarvoor zelf verzekeren via bijvoorbeeld een rechtsbijstandsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vanuit P3NL wordt daarvoor geen gezamenlijke regeling voor aangeboden. Aangesloten verenigingen kunnen echter wel collectieve verzekeringen voor hun leden aanbieden (zoals het NIP via AON doet).

Kunnen meerdere zorgverleners in een kleine praktijk zich aanmelden?

Ja, de zorgverleners moeten zich dan afzonderlijk aanmelden, als ze lid zijn van een P3NL-vereniging.

Het klachten- en geschillenreglement is in principe geschreven voor individueel werkende zorgverleners, en niet voor praktijken met meerdere zorgverleners. Een praktijk met meerdere zorgverleners die gezamenlijk het model klachten- en geschillenreglement van P3NL gebruikt, voldoet dus niet zonder meer aan de eisen die de Wkkgz stelt!

De praktijk kan ook zelf een klachtenfunctionaris zoeken en een klachtenreglement opstellen, en zich als praktijk aanmelden bij de algemene Geschillencommissie Zorg.

Ik heb al een klachtenregeling moet ik me dan ook hier aanmelden?

Er zijn meer verenigingen die hun leden aanbieden om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling. Als zorgverlener hoeft u zich maar één keer bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie aan te sluiten. U kunt kiezen van welke dienstverlening u gebruik wilt maken. Ook als u van meerdere P3NL-verenigingen lid bent, bijvoorbeeld van het NIP en de NVO, hoeft u zich maar één keer aan te melden bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Het is wel belangrijk de beide lidmaatschappen aan te kruisen op het aanmeldformulier.

Is de geschillenregeling van P3NL door de minister van VWS erkend?

De geschillenregeling is door de minister van VWS erkend als geschilleninstanties in de zorg. Deze erkenning is gepubliceerd op de website van VWS.

Wat is de taak van de klachtenfunctionaris? Hoe verhoudt hij zich tot de klager en de aangeklaagde?

Klachtfunctionarissen ondersteunen cliënten en professionals tussen wie het spaak loopt. Ze adviseren beide partijen en stimuleren dat zij er samen uit komen. De klachtenfunctionaris handelt onafhankelijk. 

Wat is het verschil tussen de klachten- en geschillenregeling zoals P3NL die aanbiedt en het  tuchtrecht?

Het tuchtrecht en klachten- en geschillenregeling volgens de Wkkgz zijn twee verschillende procedures die naast elkaar bestaan. De klachtenfunctionaris probeert in samenspraak met de cliënt en de behandelaar tot een werkbare oplossing te komen voor beide partijen. In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of de behandelaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld en kan de tuchtrechter maatregelen aan de behandelaar opleggen als de behandelaar niet volgens de professionele standaard heeft gehandeld.

De geschillencommissie beoordeelt door hoor en wederhoor of de klacht van de cliënt over de behandelaar gegrond is. De geschillencommissie kan de zorgaanbieder ook een bindend advies geven over maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen. Als het geschil gaat over een eventuele schadevergoeding dan kan de geschillencommissie daarover ook een bindend advies geven, tot een maximaal schadebedrag van 25.000 euro. 

Wel of geen verzekering afsluiten?

Als er een klacht wordt ingediend, dan verhaalt P3NL de kosten van de klachtenfunctionaris op de behandelaar tegen wie de klacht is ingediend, ongeacht de uitkomst van de klacht. Hetzelfde geldt voor de kosten van een geschil. De kosten voor de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris verschillen, maar kunnen snel oplopen. De klachtenfunctionarissen belasten hun uren door, een tijdsinzet van 10 tot 15 uur (a 65 euro per uur) voor een klacht is niet uitzonderlijk. De kosten van een geschilprocedure bedragen ongeveer 2000,- euro. Het is daarom raadzaam na te gaan wat uw verzekering(en) wel en niet dekken.

Als u een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt, controleer dan in de polisvoorwaarden of de kosten van de inzet van de klachtenfunctionaris of erkende geschillencommissie vergoed worden. Het is uw eigen keuze of u voor deze kosten een aansprakelijkheidsverzekering afsluit of het risico zelf draagt.

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Controleer in de polisvoorwaarden of de verzekering ook zakelijke rechtsbijstand verleent voor klachten- en geschillenprocedures in de gezondheidszorg volgens de wkkgz.

Het NIP biedt haar leden verzekeringen aan in samenwerking met AON. (zie www.nipverzekeringen.nl).  De NVGzP biedt haar leden in samenwerking met de VvAA een juridische helpdesk en verzekeringen aan. (zie https://www.nvgzp.nl/nvgzpvvaa-juridische-helpdesk/). 

hierover in de beroepscodes en tuchtrechtelijke uitspraken van het NIP en de NVO, op https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx en https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/

Tips

Verbeter uw informatievoorziening

  • Klachten kunnen voorkomen worden als u goede informatievoorziening aan cliënten geeft. Loop uw website en folders en andere informatie voor cliënten na. Licht uw cliënt goed in over de kosten van de behandeling. Wat is het tarief en heeft u contracten met zorgverzekeraars? Heeft u een regeling bij no-show? Het is niet voldoende om cliënten hiervoor naar uw website of naar zijn of haar zorgverzekeraar te verwijzen.

  • Wees bereid om de cliënt uitleg te geven als hij daarom vraagt. Dit kan gaan om praktische zaken maar ook om uitleg over de inhoudelijke keuzes die u in de behandeling hebt gemaakt. Deze plicht om uitleg te geven reikt ver, het is niet voldoende dat u zich beroept op uw professionaliteit en vakbekwaamheid.

  • Geef eenduidige en eenvoudige informatie over de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. Vermeld duidelijk hoe de cliënt contact kan opnemen met de klachtenfunctionaris. U heeft bij de aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling  voorbeeldteksten gekregen die u hiervoor kunt gebruiken

Ken de beroeps-ethische regels

Veel klachten en tuchtrechtzaken gaan over het optreden van de behandelaar bij het opstellen van verklaringen of rapportages en over vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim. Lees de informatie hierover in de beroepscodes en tuchtrechtelijke uitspraken van het NIP en de NVO, op https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx en https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/.  

Vraag advies!

Het NIP, de NVO en de NVGzP hebben een beroepsethisch spreekuur of de mogelijkheid om juridisch advies in te winnen. Bent u bij een van deze verenigingen aangesloten, dan kunt u daar terecht voor advies. De andere verenigingen hebben deze mogelijkheid niet of in mindere mate.

De spreekuren van het NIP en de NVO zijn niet bedoeld voor procedurele of juridische bijstand in een klachten- of geschilprocedure. Voor bijstand door een jurist of advocaat kunt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten.