Leesbaarheid:

Klachten- en geschillenregeling

 

Vrijgevestigde leden van de verenigingen van P3NL kunnen zich aanmelden voor de klachten- en geschillenregeling

 

Wet klachten en geschillen zorg

In het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg verplicht om een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en een geschillenregeling te hebben. Ook andere zorg die de cliënt zelf betaalt, kan onder de Wkkgz vallen.

P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz.

De Wkkgz is niet van toepassing op zorg die wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Werkt u met kinderen en jongeren, dan kan het zijn dat de P3NL-regeling niet afdoende is. Zie hiervoor de veelgestelde vragen.

Valt een klacht over u buiten de P3NL-regeling, maar bent u wel aangemeld bij de klachten- en geschillenregeling? Als er geen andere passende regeling is, kunt u de diensten van de klachtenfunctionaris inzetten om de klacht op te lossen. U spreekt dit af met Klacht&Company, de werkwijze en kosten van de klachtenfunctionaris komen dan overeen met wat daarover binnen de P3NL-regeling is vastgelegd.

Wat houdt de regeling in?

P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet, die voldoet aan de Wkkgz. Deze regeling houdt in het kort het volgende in:

  • De cliënt kan bij de klachtenfunctionarissen van Klacht & Company een klacht over zijn zorgverlener indienen. 
  • De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
  • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de cliënt de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg
  • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

De zorgaanbieder moet een klachtenreglement hebben en de klachtenregeling ook bekendmaken aan cliënten. Leden die zijn aangesloten bij de P3NL-regeling kunnen daarvoor gebruikmaken van het Model klachten- en geschillenreglement en van de voorbeeldteksten voor op de website en/of een informatiefolder.

Kosten

Als u lid bent van een of meerdere verenigingen die zijn aangesloten bij P3NL, dan kunt u zich aansluiten voor de klachten- en geschillenregeling. Voor aansluiting betaalt u jaarlijks een vast abonnementstarief (€ 25,- in 2021). Dat bedrag is exclusief de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Als een cliënt een klacht en eventueel daarna een geschil indient, dan komen deze kosten voor rekening van de zorgverlener.  De inzet van de klachtenfunctionaris kost ongeveer € 70,- per uur (prijspeil 2021). De kosten van de geschillencommissie bedragen per geschil en zitting ongeveer € 2000,-, afhankelijk van of er wel of niet een zitting plaatsvindt. Als er een klacht over u wordt ingediend, ontvangt u na maximaal vier maanden na afronding van de klacht door de klachtenfunctionaris een factuur over deze kosten.

 

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen over de klachten- en geschillenregeling.

 

Informatie voor cliënten

 

Nog niet aangemeld?

Naar het aanmeldformulier

 

Al aangemeld?

Log hier in om uw profiel te bekijken en documenten te downloaden

 

Let op: leden van de NVGzP

Voor de leden van de NVGzP die zich hebben aangesloten bij de klachtenregeling voor vrijgevestigden van de NVGzP geldt de eigen reeds bestaande klachtenprocedure. Deze leden worden door de NVGzP zelf aangemeld bij de Geschillenregeling van P3NL en hoeven het aanmeldformulier dus niet in te vullen. Hiermee kunnen deze leden –indien nodig- gebruik maken van de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg van P3NL.