Leesbaarheid:

Veelgestelde vragen & Tips

Staat uw vraag er niet tussen, stel dan uw vraag via het contactformulier.

Algemeen

Kan ik als individu lid worden van P3NL?

P3NL is een federatie, bestaande uit beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Individuele psychologen, psychotherapeuten of pedagogen kunnen als individu niet lid worden van P3NL, maar wel lid worden van een deelnemende vereniging. Hier kunt u zien welke verenigingen samen P3NL vormen. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u meer lezen over de vertegenwoordiging van de deelnemende verenigingen binnen P3NL. P3NL biedt de leden van de deelnemende vereniging wel een aantal diensten aan, waarvoor professionals zich individueel kunnen aanmelden.

Waar staat P3NL voor?

Voor Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen in Nederland.

Wie zijn er aangesloten bij P3NL?

P3NL bestaat op dit moment uit elf beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Bekijk hier welke elf verenigingen dat zijn.

Hoe is het stemrecht geregeld?

Elke vereniging heeft één vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering (AV). Het stemrecht binnen de Algemene Ledenvergadering is als volgt verdeeld:

Aantal leden

Verenigingen

Aantal stemmen in AV

> 5.000

NIP, NVO, VGCt

7

4.000 - 5.000

VEN

6

3.000 - 4.000

NVGzP

5

2.000 - 3.000

NVRG

4

1.000 - 2.000

 

3

500 - 1.000

NVVS, VKJP, VPeP, LV POH-GGZ

2

< 500

VVP

1

Met welke onderwerpen gaat P3NL zich bezighouden?

P3NL richt zich nu thema’s op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp.

Hoe ziet het bestuur van P3NL eruit?

Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden. De voorzitter is onafhankelijk, de andere vijf bestuursleden zijn bestuurslid van hun eigen vereniging. Hiermee zijn tevens de verschillende beroepen (psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) vertegenwoordigd. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar en bestuursleden kunnen maximaal twee keer herbenoemd worden. Bestuursleden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. U kunt hier de actuele samenstelling van het bestuur van P3NL vinden.

Heeft P3NL een eigen bureau met medewerkers?

P3NL heeft een directeur, beleidsmedewerker en een medewerker voor de financiële administratie. Deze drie medewerkers werken parttime voor P3NL. Daarnaast is er ondersteuning door medewerkers van de verschillende verenigingsbureaus en actieve leden van de deelnemende verenigingen op dossierniveau.

Hoe verhoudt P3NL zich tot de FGzPt, FBZ en SKJ?

  • FGzPt: de FGzPt houdt zich primair bezig met regelgeving, erkenning, registratie en toezicht op opleidingen, P3NL niet.
  • FBZ: de cao-onderhandelingen worden (nu nog) gevoerd door de FBZ, een aantal verenigingen binnen P3NL zijn bij FBZ aangesloten.
  • SKJ: de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is geen beroepsvereniging, maar een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector en kan zich derhalve niet aansluiten bij P3NL, net zomin als bijvoorbeeld het BIG-register.

Waarom geen fusie van beroepsverenigingen i.p.v. P3NL?

Dit is een eerste stap naar meer en structurele samenwerking van verenigingen. Eerst wordt gekeken naar de opbrengsten en resultaten voordat er überhaupt gesproken zou kunnen worden over een fusie. Het belangrijkste nu is dat er met één stem met de stakeholders gesproken kan worden.

Wanneer kan een vereniging zich aansluiten?

De organisaties die geïnteresseerd zijn in aansluiting bij P3NL kunnen contact opnemen. P3NL heeft lidmaatschapscriteria opgesteld, de vereniging moet in ieder geval binnen de doelomschrijving van P3NL passen. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Rianne Groen via info@P3NL.nl of telefoonnummer 030-8201595.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrief?

De aanmeldmogelijkheid voor de nieuwsbrief staat rechtsonderaan elke pagina op deze website.

Klachten- en geschillenregeling

Wat zijn de kosten voor aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling?

Voor aansluiting betaalt u jaarlijks een vast abonnementstarief per jaar (€ 25,- in 2019). Dat is exclusief de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Als een cliënt een klacht en eventueel daarna een geschil indient, dan komen deze kosten voor rekening van de zorgverlener.  De inzet van de klachtenfunctionaris kost ongeveer € 65,- per uur. De kosten van de geschillencommissie bedragen per geschil en zitting ongeveer € 2000,-, afhankelijk van of er een zitting wordt belegd of niet.

Iedere zorgaanbieder kan zich verzekeren voor de kosten van de geschillencommissie en voor rechtsbijstand. Vanuit P3NL wordt daarvoor geen gezamenlijke regeling voor aangeboden. Aangesloten verenigingen kunnen echter wel collectieve verzekeringen voor hun leden aanbieden, zie hieronder de FAQ over verzekeringen. Controleer de polisvoorwaarden van uw verzekering, om er zeker van te zijn welke kosten en welke bijstand wordt vergoed.

Kan ik mijn praktijk aanmelden voor de klachten- en geschillenregeling?

De Klachten- en Geschillenregeling van P3NL is opgesteld voor vrijgevestigden. Het is niet mogelijk om uw praktijk bij deze klachten- en geschillenregeling aan te melden. Als u werkt in een kleine groepspraktijk en een Kwaliteitsstatuut als vrijgevestigde hebt, dan kunnen alle zorgverleners binnen de praktijk die lid zijn van een P3NL-vereniging zich wel afzonderlijk aanmelden.
Het klachten- en geschillenreglement is in principe geschreven voor individueel werkende zorgverleners, en niet voor praktijken met meerdere zorgverleners.

Een praktijk met meerdere zorgverleners die gezamenlijk het model klachten- en geschillenreglement van P3NL gebruikt, voldoet dus niet zonder meer aan de eisen die de Wkkgz stelt!Er zijn meer mogelijkheden om te voldoen aan de eisen van de Wkggz, u hoeft dat niet via P3NL te doen. Er is bijvoorbeeld een algemene geschillencommissie zorg, waar u zich wel als praktijk kunt aanmelden. Zij hebben ook een klachtenfunctionaris. Zie hiervoor https://www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/zorgcommissies/zorg-algemeen/

Ik heb al een klachtenregeling moet ik me dan ook hier aanmelden?

Er zijn meer verenigingen die hun leden aanbieden om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling. Als zorgverlener hoeft u zich maar één keer bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie aan te sluiten. U kunt kiezen van welke dienstverlening u gebruik wilt maken. Ook als u van meerdere P3NL-verenigingen lid bent, bijvoorbeeld van het NIP en de NVO, hoeft u zich maar één keer aan te melden bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Het is wel belangrijk de beide lidmaatschappen aan te kruisen op het aanmeldformulier.

Is de geschillenregeling van P3NL door de minister van VWS erkend?

De geschillenregeling is door de minister van VWS erkend als geschilleninstanties in de zorg. Deze erkenning is gepubliceerd op de website van VWS.

Wat is de taak van de klachtenfunctionaris? Hoe verhoudt hij zich tot de klager en de aangeklaagde?

Klachtfunctionarissen ondersteunen cliënten en professionals tussen wie het spaak loopt. Ze adviseren beide partijen en stimuleren dat zij er samen uit komen. De klachtenfunctionaris handelt onafhankelijk. 

Wat is het verschil tussen de klachten- en geschillenregeling zoals P3NL die aanbiedt en het tuchtrecht?

Het tuchtrecht en klachten- en geschillenregeling volgens de Wkkgz zijn twee verschillende procedures die naast elkaar bestaan. De klachtenfunctionaris probeert in samenspraak met de cliënt en de behandelaar tot een werkbare oplossing te komen voor beide partijen. In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of de behandelaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld en kan de tuchtrechter maatregelen aan de behandelaar opleggen als de behandelaar niet volgens de professionele standaard heeft gehandeld.

De geschillencommissie beoordeelt door hoor en wederhoor of de klacht van de cliënt over de behandelaar gegrond is. De geschillencommissie kan de zorgaanbieder ook een bindend advies geven over maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen. Als het geschil gaat over een eventuele schadevergoeding dan kan de geschillencommissie daarover ook een bindend advies geven, tot een maximaal schadebedrag van 25.000 euro.

Moet ik een verzekering afsluiten?

Als er een klacht wordt ingediend, dan verhaalt P3NL de kosten van de klachtenfunctionaris op de behandelaar tegen wie de klacht is ingediend, ongeacht de uitkomst van de klacht. Hetzelfde geldt voor de kosten van een geschil. De kosten voor de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris verschillen, maar kunnen snel oplopen. De klachtenfunctionarissen belasten hun uren door, een tijdsinzet van 10 tot 15 uur (a 65 euro per uur) voor een klacht is niet uitzonderlijk. De kosten van een geschilprocedure bedragen ongeveer 2000,- euro. Het is daarom raadzaam na te gaan wat uw verzekering(en) wel en niet dekken.

Als u een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt, controleer dan in de polisvoorwaarden of de kosten van de inzet van de klachtenfunctionaris of erkende geschillencommissie vergoed worden. Het is uw eigen keuze of u voor deze kosten een aansprakelijkheidsverzekering afsluit of het risico zelf draagt.

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Controleer in de polisvoorwaarden of de verzekering ook zakelijke rechtsbijstand verleent voor klachten- en geschillenprocedures in de gezondheidszorg volgens de wkkgz.

Het NIP biedt haar leden verzekeringen aan in samenwerking met AON. (zie www.nipverzekeringen.nl).  De NVGzP biedt haar leden in samenwerking met de VvAA een juridische helpdesk en verzekeringen aan. (zie https://www.nvgzp.nl/nvgzpvvaa-juridische-helpdesk/). De NVRG biedt haar leden in samenwerking met DBA-advies een collectieve verzekering aan. Deze verzekering vergoedt ook de kosten van de klachtenfunctionaris. Zie hiervoor https://www.nvrg.nl/p/lidmaatschap, onder 'ledenvoordeel'.

Ik werk met kinderen en jongeren vanuit de jeugdwet, waarom is de P3NL-regeling daarvoor niet afdoende?

De klachten- en geschillenregeling van P3NL is opgesteld volgens de regels uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is niet (nog) niet van toepassing op de jeugdwet (wel op de Zorgverzekeringwet). De jeugdwet heeft een eigen klachtenregeling in § 4.2.a Jeugdwet. Het grootste verschil tussen de klachtenregeling volgens de jeugdwet en de Wkkgz, is dat de jeugdwet een klachtencommissie vereist. De Wkkgz vereist een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. In de regeling van P3NL zit een klachtenfunctionaris en geschillencommissie, maar geen klachtencommissie.

 De NVGzP en ook de LVVP bieden een meer uitgebreide klachtenregeling, waar wel een klachtencommissie in zit, zie hiervoor https://www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/ en https://lvvp.info/nieuwsbrief/klachtenregeling-jeugdwet/. Van andere professionals die werken vanuit de jeugdwet, horen we dat ze met een aantal collega-zorgverleners een poule vormen zodat ze een klachtencommissie kunnen inrichten als dat nodig is. De Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft als (tijdelijke) oplossing om u als vrijgevestigde aan te sluiten bij een instelling en van de klachtencommissie van de instelling gebruik te maken. Sommige instellingen staan daarvoor open. Zie hiervoor https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/vraag-en-antwoord#t334859n74569.

Daarnaast is het ministerie van VWS voornemens om de Wkkgz in de toekomst ook van toepassing te verklaren op de jeugdwet. Daarmee zou de klachtencommissie komen te vervallen, en werkt het net zoals bij de zorg aan volwassenen uit de Zvw. Dit plan valt binnen het actieprogramma Zorg voor de Jeugd van minister De Jonge. In de laatste voortgangsrapportage staat dat in het voorjaar van 2019 een concept wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de veldpartijen. Dat voorstel is er nog niet, maar we houden dat in de gaten.

Tips

Verbeter uw informatievoorziening

  • Klachten kunnen voorkomen worden als u goede informatievoorziening aan cliënten geeft. Loop uw website en folders en andere informatie voor cliënten na. Licht uw cliënt goed in over de kosten van de behandeling. Wat is het tarief en heeft u contracten met zorgverzekeraars? Heeft u een regeling bij no-show? Het is niet voldoende om cliënten hiervoor naar uw website of naar zijn of haar zorgverzekeraar te verwijzen.

  • Wees bereid om de cliënt uitleg te geven als hij daarom vraagt. Dit kan gaan om praktische zaken maar ook om uitleg over de inhoudelijke keuzes die u in de behandeling hebt gemaakt. Deze plicht om uitleg te geven reikt ver, het is niet voldoende dat u zich beroept op uw professionaliteit en vakbekwaamheid.

  • Geef eenduidige en eenvoudige informatie over de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. Vermeld duidelijk hoe de cliënt contact kan opnemen met de klachtenfunctionaris. U heeft bij de aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling  voorbeeldteksten gekregen die u hiervoor kunt gebruiken

Ken de beroeps-ethische regels

Veel klachten en tuchtrechtzaken gaan over het optreden van de behandelaar bij het opstellen van verklaringen of rapportages en over vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim. Lees de informatie hierover in de beroepscodes en tuchtrechtelijke uitspraken van het NIP en de NVO, op https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx en https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/.  

Vraag advies!

Het NIP, de NVO en de NVGzP hebben een beroepsethisch spreekuur of de mogelijkheid om juridisch advies in te winnen. Bent u bij een van deze verenigingen aangesloten, dan kunt u daar terecht voor advies. De andere verenigingen hebben deze mogelijkheid niet of in mindere mate.

De spreekuren van het NIP en de NVO zijn niet bedoeld voor procedurele of juridische bijstand in een klachten- of geschilprocedure. Voor bijstand door een jurist of advocaat kunt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten.