Leesbaarheid:

Nieuw lid: Federatie Vaktherapeutische Beroepen

De FVB vertegenwoordigt zo’n 5.000 vaktherapeuten. Vaktherapie kent 7 disciplines: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Vaktherapie is een therapievorm waarbij doen en ervaren centraal staan en wordt ingezet bij mensen met psychiatrische, psychische of psychosociale problematiek.

Om ervoor te zorgen dat vaktherapie structureel deel uitmaakt van het behandelaanbod in Nederland is het van belang dat vaktherapie erkend, bekend en bewezen is. De FVB zet zich hiervoor in.

Collectieve verantwoordelijkheid voor mentale gezondheid

Het bestuur en de leden zijn blij dat de FVB zich bij het platform P3NL wil aansluiten. De FVB zorgt voor de verdere verbreding van P3NL. Na de toetreding van de FVB bestaat P3NL uit elf verenigingen. Samen werken deze verenigingen verder aan hun gezamenlijke ambitie: vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid bijdragen aan een mentaal gezonde samenleving. In 2024 zijn domeinoverstijgende samenwerking en het verkennen van de mogelijkheden voor preventie speerpunten. Zie www.p3nl.nl/over-ons/visie voor ons position paper over deze ambitie en het jaarplan 2024.