Leesbaarheid:

Kandidaten gezocht voor de P3NL-prijs 2021

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. Je kunt kandidaten aandragen tot 1 augustus 2021, waarna een vakkundige jury de kandidaten beoordeelt. Lees verder voor meer informatie en de criteria voor kandidaten.

Lees verder

Fris je kennis rond PTSS en psychose op!

P3NL is betrokken bij de Zinnige Zorg-trajecten PTSS en psychose. We werken samen met andere beroeps- en brancheorganisaties, MIND en ZN mee aan het plan van aanpak voor meer CGT bij psychose (CGTp) en meer evidence based traumagerichte behandeling bij PTSS.

Om deze twee acties te laten slagen, is het belangrijk dat professionals hun kennis en vaardigheden bij CGTp en traumagerichte behandeling bij PTSS bijhouden. Op veel plekken is hiervoor materiaal te vinden. In dit dossier zetten we het op een rijtje.

P3NL reageert op wetsvoorstel inkoop jeugdhulp

P3NL heeft een aantal punten bij de Kamerleden van de Commissie VWS onder de aandacht gebracht, met betrekking tot het wetsvoorstel Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015. We zien drie risico's: verschraling en minder keuzevrijheid voor jeugdhulp en jeugd-ggz, verschuiving van de administratieve lasten en verder oplopende wachtlijsten.

Infrastructuur voor aanpak stigmatisering van psychische aandoeningen in gevaar

Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma, de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering van psychische aandoeningen, wordt ernstig bedreigd. De huidige projectsubsidie stopt en een aanbesteding van het Ministerie van VWS is aan een andere partij gegund. Hierdoor dreigt een aantoonbaar effectief programma tegen stigma te verdwijnen. De hoop op het voortbestaan van de stichting is daarom nu gevestigd op een gesprek met VWS. P3NL ondersteunt deze oproep van Samen Sterk zonder Stigma.

P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten

P3NL heeft namens de 13 aangesloten verenigingen een brief aan formateur mevrouw Mariëtte Hamer gestuurd. In de brief noemen we drie zaken die urgent zijn en een kans vormen voor de nieuw te vormen regering.

Nieuw praktijkverhaal Kennisagenda geplaatst

Tamarinde Brouwers, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR-practitioner, schreef een bijdrage over de inzet van wijkteams, onderwijs, CGJ, POH-GGZ bij hulp aan kinderen en jongeren. 'Er moet mijns inziens weer meer aandacht komen voor echte diagnostiek, waarbij ook gekeken wordt naar de levensgeschiedenis van een kind.'

 

'Zó werkt de ggz' gepresenteerd

Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen, zij komen voor behandeling veelal terecht in de ggz. Voor hen, maar ook voor zorgverleners en beleidsmedewerkers is er nu het boek Zó werkt de ggz: een overzicht in begrijpelijke teksten en met overzichtelijke visualisaties. Veel organisaties en experts hebben aan de ontwikkeling van het boek bijgedragen, waaronder P3NL en NIP.

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. Op www.zorgprestatiemodel.nl is alle informatie gepubliceerd waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder kunnen voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022.

Contracteer kinder- en jeugdpsychologen in het jeugddomein

Veel kinder- en jeugdpsychologen ondervinden problemen bij de contractering, door het ontbreken van een BIG-registratie. Daarbij wordt door gemeenten verwezen naar kaders die gelden voor het volwassenendomein. Op verzoek van het NIP heeft de VNG een factsheet gepubliceerd waarin zij gemeenten oproept k&j-psychologen gelijk te behandelen aan BIG-geregistreerde gz-psychologen.

Nieuwe tools bij standaarden suicidaal gedrag, bipolaire stoornissen en ADHD

Om ggz-professionals te ondersteunen bij het gebruik van zorgstandaarden in de praktijk heeft Akwa GGZ een aantal nieuwe tools toegevoegd bij de generieke module zelfbeschadiging en suicidaal gedrag en de kwaliteitsstandaarden bipolaire stoornissen en ADHD.

Naar betere zorg bij PTSS en psychose

In het Zorginstituut Magazine een interview met de Nederlandse GGZ en P3NL, trekkers van twee verbeterplannen Zinnige Zorg PTSS en psychose.

"Psychose en PTSS hebben een grote impact op patiënten en hun omgeving. Die patiënten krijgen niet altijd de voorkeursbehandeling zoals beschreven in de richtlijnen. Dat willen we graag verbeteren."

 

Presentatie boek 'Zó werkt de ggz'

Het boek 'Zó werkt de ggz' is met 18 partijen in het veld opgesteld en geeft cliënten, zorgverleners en beleidsmedewerkers een duidelijk overzicht van deze zorgsector. Op 21 april wordt het boek online gepresenteerd, je kunt daarbij zijn!

Webinar nieuwe zorgstandaard psychotrauma

Om kennis te maken met deze nieuwe standaard organiseert Akwa GGZ een interactief webinar. Diagnostiek, samen beslissen, medicatie, herstel en nazorg worden besproken door een ervaringsdeskundige en klinisch psycholoog.

Nieuwe webinars over het zorgprestatiemodel gepland

Save the date! Op 20 april, 17 mei en 25 mei organiseert het programma Zorgprestatiemodel nieuwe webinars, elk met een eigen aandachtspunt.

Boek 'binnen de buitenkant'

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Wat gebeurde er in hun leven? Wat gaat er nu beter en is dat mede toe te schrijven aan de herstelbevorderende aanpak?

Informatie corona

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over corona en de gevolgen voor hun werk en de zorg. We hebben de relevante sites voor professionals en cliënten op een rijtje gezet (update maart 2021)

Resultaten enquete zingeving ggz-professionals

"Aandacht voor zingeving leidt tot betere behandelresultaten" vindt 87% van de ggz-professionals in het Online panel van Akwa GGZ. Bij ruim 60% van de respondenten is zingeving een onderdeel van de visie.

Toolkit 113 zelfmoordpreventie voor professionals

Samen werken aan het toegankelijker maken van de kennis over diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit: gebruik de toolkit van 113 zelfmoordpreventie voor ggz-professional. In deze blog van de NVGzP lees je er alles over.

Posters en flyers thuisarts.nl voor in je wachtruimte of praktijk

Juist nu er veel signalen zijn dat psychische klachten toenemen, is het belangrijk dat mensen weten dat op Thuisarts.nl betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten te vinden is. Bestel gratis posters en folders voor in jouw praktijk.

Lerende netwerken in de praktijk

Akwa GGZ heeft het panel met 600 professionals gevraagd welke behoeften en knelpunten op het gebied van leren, verbeteren en netwerken zij ervaren. Iets meer dan de helft van de respondenten is aangesloten bij een netwerk en bijna allemaal vinden zij hun deelname aan een netwerk nuttig voor de kwaliteit van hun werk.

Marleen Rijkeboer nieuwe voorzitter VGCt

Vanaf 27 maart 2021 neemt zij het stokje over van Arnold van Emmerik. Marleen is geen onbekende van de VGCt en ziet zichzelf als cognitief gedragstherapeut in hart en nieren.

Zinnige Zorg PTSS en Psychose

De zorg bij psychose en PTSS moet beter! P3NL is daarom actief betrokken bij de trajecten Zinnige Zorg voor psychose en PTSS. Verenigingen, experts en andere organisaties zetten zich samen in voor o.a. meer CGT bij psychose en meer traumagerichte behandeling bij PTSS. 

Wat willen politieke partijen met de ggz?

Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg? De GGZ Kieswijzer geeft alle informatie en standpunten weer van de politieke partijen op 10 thema’s rond mentale gezondheid.