Leesbaarheid:

TOPGGz webinar - Best practices Psychotrauma: meten en intensieve behandeling

Op 8 februari 2022 van 15.30 - 17.00 uur vindt het TOPGGz webinar ‘Best practices Psychotrauma: meten en intensieve behandeling’ plaats.

De samenwerkende TOPGGz-afdelingen voor Psychotrauma presenteren dan hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van PTSS en de intensieve behandelmogelijkheden bij TOPGGz-afdelingen voor patiënten met traumagerelateerde problematiek.

Kwaliteitsstatuut in 2022

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut in werking getreden: het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS). Dat betekent dat zorgaanbieders vanaf 1 januari handelen naar de geest van het LKS en voor 1 juli 2022 hun eigen kwaliteitsstatuut moeten aanpassen aan het LKS. Wat is er gewijzigd en wat betekent dit nieuwe kwaliteitsstatuut voor u als vrijgevestigde psychologische of pedagogische professional?

Jaarplan 2022

Op de Algemene Vergadering op 14 december is het Jaarplan 2022 goedgekeurd. In dit jaarplan op één A3 zijn de 13 acties verzameld. U vindt het jaarplan en de voorgaande jaarplannen en jaarverslagen hier.

Onderzoek nieuwe raming Capaciteitsorgaan voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid

Binnenkort start het Capaciteitsorgaan een onderzoek onder zorgprofessionals en vrijgevestigden van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dus dé kans om input te leveren voor de raming van het Capaciteitsorgaan. Deze raming draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG.

 

vLOGO zoekt een onafhankelijk voorzitter

De vereniging voor de opleidingsinstellingen GZ, PT, KP, KNP zoekt een onafhankelijk voorzitter. Reageren kan t/m 20 januari. Kijk op de website van vLOGO voor de vacaturetekst.

Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In plaats daarvan komt er een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling: het STAP-budget.

Fris je kennis rond PTSS en psychose op!

P3NL is betrokken bij de Zinnige Zorg-trajecten PTSS en psychose. We werken samen met andere beroeps- en brancheorganisaties, MIND en ZN mee aan het plan van aanpak voor meer CGT bij psychose (CGTp) en meer evidence based traumagerichte behandeling bij PTSS.

Om deze twee acties te laten slagen, is het belangrijk dat professionals hun kennis en vaardigheden bij CGTp en traumagerichte behandeling bij PTSS bijhouden. Op veel plekken is hiervoor materiaal te vinden. In dit dossier zetten we het op een rijtje.

Webinar kwaliteitsstandaard betrekken naasten

Naasten hebben een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. Daarom is er een generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten. Om kennis te maken met de vernieuwde standaard organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar op dinsdag 7 december om 19.00 uur.  Hoe kun je als professional naasten zo goed mogelijk betrekken én ondersteunen. Welke elementen en hulpmiddelen uit de vernieuwde standaard zijn behulpzaam voor professional, patiënt en naaste.

Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor Assertieve en verplichte zorg

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het verlenen van verplichte of assertieve zorg herzien. Bij assertieve of verplichte zorg is er altijd sprake van een ernstige en complexe situatie. Daarom is er een generieke module Assertieve en verplichte zorg die de weg van vrijwillige zorg via assertieve zorg naar verplichte zorg en weer terug beschrijft.

P3NL zoekt een nieuwe voorzitter!

"P3NL vervult voor de psychologische en pedagogische beroepen werkzaam in de zorg een steeds grotere rol in een stevige en duidelijke positionering en profilering van deze beroepen. Als voorzitter van het bestuur heb je daarin zowel intern als extern een verbindende rol. Het is dan mooi om te zien hoe je als ambassadeur van de psychologie en pedagogiek een gewaardeerde samenwerkingspartner wordt. En hoe de omgeving op die manier steeds meer de toegevoegde waarde van deze beroepen herkend en erkend. Dat geeft voldoening waar op voortgebouwd kan worden. Want het werk is nog niet gedaan!" -Marc Verbraak, huidige voorzitter P3NL

Samen beslissen in de ggz

Ruim 700 ggz-professionals delen via het online Panel van Akwa GGZ hun praktijkervaring en dragen zo bij aan continue kwaliteitsverbetering. Het nieuwste rapport toont de uitkomsten van de enquête over samen beslissen. Als voordeel van samen beslissen wordt betere motivatie en commitment bij de patiënt genoemd. Ook worden er belemmeringen ervaren door professionals én is er behoefte aan ondersteuning op dit vlak.

Samenwerken met hart voor de zorg

De geschillencommissie, waar ook de P3NL-geschillencommissie bij hoort, werkt samen met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijszorg aan het delen van kennis en kunde rond klachten en geschillen. Gezamenlijk willen ze de komende periode iedereen (alle betrokken partijen en professionals) met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’ aanspreken en roepen op tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar. Met als resultante een brede dialoog over samenwerken met hart voor de zorg!

P3NL zoekt een nieuwe voorzitter

P3NL zoekt in verband met het verlopen van de bestuurstermijn per 5 april 2022 een nieuwe voorzitter van haar bestuur. De voorzitter die we zoeken heeft als specifieke opdracht om P3NL als platform voor psychologische en pedagogische professionals binnen de ggz te versterken en verder uit te bouwen. Hierbij is de voorzitter het gezicht naar buiten toe op basis van een sterke en aansprekende agenda die eensgezindheid uitstraalt. Reageren kan tot 30 november.

Kitlyn Tjin A Djie wint de P3NL-prijs

De P3NL-prijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Met de prijs wil P3NL vakmensen belonen én aanmoedigen die het vakgebied van de psychologische en pedagogische zorg op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier op de kaart zetten. Kitlyn ontwikkelde het model 'beschermjassen' waarin handvatten worden geboden aan professionals en iedereen die te maken heeft met diversiteit en culturele verschillen.

Brief aan Tweede Kamercommissie over tekort opleidingsplaatsen GZ

Nederlandse GGZ, Actiz, VGN, LVVP, NIP, NVGzP en P3NL hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie VWS. In de brief bieden we een oplossing voor het tekort aan opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen.  7 oktober was er een commissiedebat 'arbeidsmartkbeleid in de zorg', waar dit onderwerp op de agenda stond.

Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

Akwa GGZ inventariseert via het online Panel onder ggz-professionals de ervaringen met en behoeften aan ondersteuning voor eHealth. Het aanbod groeit en daarin kunnen organisaties, professional en patiënt keuzes maken. Via een enquête kunnen professionals hun praktijkervaring met eHealth delen, de resultaten worden gebruikt bij de herziening van de generieke module eHealth. Klik op de link hieronder voor meer informatie en aanmelden voor de enquete.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard Diagnostiek

De generieke module diagnostiek is in de consultatiefase. Hoe komt zo'n generieke module tot stand?Hoe wordt de samenwerking vormgegeven en hoe wordt er omgegaan met verschillende visies en meningen? We spreken met drie deelnemers van de werkgroep over het proces tot nu toe. Henk Mathijssen, voorzitter plusminus, Roelf Scholma, voorzitter MIND Familie- en Naastenraden en Jenneken Hasper, psychodiagnostisch werker bij GGZ Drenthe en voorzitter van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden, delen hun ervaring.

Samenwerking TOPGGz en CCE om consultaties te stimuleren

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) bundelen hun krachten en gaan actief gebruik maken van elkaars expertise bij consultaties en advies aan professionals. De samenwerking is gericht op het stimuleren van consultaties en daarmee het delen van kennis en expertise bij professionals in de ggz, wanneer de behandeling van cliënten met complexe zorgvragen stagneert of dreigt te stagneren.

Toolkits samen beslissen

De Toolkits Samen Beslissen helpen patiënten, naasten en behandelaars om gezamenlijk goede keuzes te maken. Er zijn door MIND toolkits ontwikkeld voor de behandeling van angst, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, alcoholgebruik, depressie en bipolaire stoornissen. Op www.ggzstandaarden.nl vind je per standaard de toolkits en andere hulpmiddelen, zoals samenvattingskaarten, casuskaarten en video's.

Zinnige Zorg PTSS en Psychose

De zorg bij psychose en PTSS moet beter! P3NL is daarom actief betrokken bij de trajecten Zinnige Zorg voor psychose en PTSS. Verenigingen, experts en andere organisaties zetten zich samen in voor o.a. meer CGT bij psychose en meer traumagerichte behandeling bij PTSS. 

Vernieuwde kwaliteitsstandaard betrekken van naasten

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten.

zes innovatieve onderzoeken in de ggz gestart

ZonMw heeft zes innovatieve onderzoeken in de ggz gesubsidieerd. De eerste resultaten worden in 2026 verwacht. Lees wat de projectleiders gaan onderzoeken, en waarom.
Er is aansluiting bij de onderwerpen uit de kennisagenda van P3NL, o.a. interventies voor LVB, 'welke behandeling werkt voor wie' en e-health.

P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten

P3NL heeft namens de 13 aangesloten verenigingen een brief aan formateur mevrouw Mariëtte Hamer gestuurd. In de brief noemen we drie zaken die urgent zijn en een kans vormen voor de nieuw te vormen regering.

P3NL reageert op wetsvoorstel inkoop jeugdhulp

P3NL heeft een aantal punten bij de Kamerleden van de Commissie VWS onder de aandacht gebracht, met betrekking tot het wetsvoorstel Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015. We zien drie risico's: verschraling en minder keuzevrijheid voor jeugdhulp en jeugd-ggz, verschuiving van de administratieve lasten en verder oplopende wachtlijsten.

Kandidaten gezocht voor de P3NL-prijs 2021

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. Je kunt kandidaten aandragen tot 1 augustus 2021, waarna een vakkundige jury de kandidaten beoordeelt. Lees verder voor meer informatie en de criteria voor kandidaten.

Lees verder

Infrastructuur voor aanpak stigmatisering van psychische aandoeningen in gevaar

Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma, de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering van psychische aandoeningen, wordt ernstig bedreigd. De huidige projectsubsidie stopt en een aanbesteding van het Ministerie van VWS is aan een andere partij gegund. Hierdoor dreigt een aantoonbaar effectief programma tegen stigma te verdwijnen. De hoop op het voortbestaan van de stichting is daarom nu gevestigd op een gesprek met VWS. P3NL ondersteunt deze oproep van Samen Sterk zonder Stigma.

Nieuw praktijkverhaal Kennisagenda geplaatst

Tamarinde Brouwers, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR-practitioner, schreef een bijdrage over de inzet van wijkteams, onderwijs, CGJ, POH-GGZ bij hulp aan kinderen en jongeren. 'Er moet mijns inziens weer meer aandacht komen voor echte diagnostiek, waarbij ook gekeken wordt naar de levensgeschiedenis van een kind.'

 

'Zó werkt de ggz' gepresenteerd

Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen, zij komen voor behandeling veelal terecht in de ggz. Voor hen, maar ook voor zorgverleners en beleidsmedewerkers is er nu het boek Zó werkt de ggz: een overzicht in begrijpelijke teksten en met overzichtelijke visualisaties. Veel organisaties en experts hebben aan de ontwikkeling van het boek bijgedragen, waaronder P3NL en NIP.

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. Op www.zorgprestatiemodel.nl is alle informatie gepubliceerd waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder kunnen voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022.

Contracteer kinder- en jeugdpsychologen in het jeugddomein

Veel kinder- en jeugdpsychologen ondervinden problemen bij de contractering, door het ontbreken van een BIG-registratie. Daarbij wordt door gemeenten verwezen naar kaders die gelden voor het volwassenendomein. Op verzoek van het NIP heeft de VNG een factsheet gepubliceerd waarin zij gemeenten oproept k&j-psychologen gelijk te behandelen aan BIG-geregistreerde gz-psychologen.

Nieuwe tools bij standaarden suicidaal gedrag, bipolaire stoornissen en ADHD

Om ggz-professionals te ondersteunen bij het gebruik van zorgstandaarden in de praktijk heeft Akwa GGZ een aantal nieuwe tools toegevoegd bij de generieke module zelfbeschadiging en suicidaal gedrag en de kwaliteitsstandaarden bipolaire stoornissen en ADHD.

Naar betere zorg bij PTSS en psychose

In het Zorginstituut Magazine een interview met de Nederlandse GGZ en P3NL, trekkers van twee verbeterplannen Zinnige Zorg PTSS en psychose.

"Psychose en PTSS hebben een grote impact op patiënten en hun omgeving. Die patiënten krijgen niet altijd de voorkeursbehandeling zoals beschreven in de richtlijnen. Dat willen we graag verbeteren."

 

Presentatie boek 'Zó werkt de ggz'

Het boek 'Zó werkt de ggz' is met 18 partijen in het veld opgesteld en geeft cliënten, zorgverleners en beleidsmedewerkers een duidelijk overzicht van deze zorgsector. Op 21 april wordt het boek online gepresenteerd, je kunt daarbij zijn!

Webinar nieuwe zorgstandaard psychotrauma

Om kennis te maken met deze nieuwe standaard organiseert Akwa GGZ een interactief webinar. Diagnostiek, samen beslissen, medicatie, herstel en nazorg worden besproken door een ervaringsdeskundige en klinisch psycholoog.

Nieuwe webinars over het zorgprestatiemodel gepland

Save the date! Op 20 april, 17 mei en 25 mei organiseert het programma Zorgprestatiemodel nieuwe webinars, elk met een eigen aandachtspunt.

Boek 'binnen de buitenkant'

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Wat gebeurde er in hun leven? Wat gaat er nu beter en is dat mede toe te schrijven aan de herstelbevorderende aanpak?

Informatie corona

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over corona en de gevolgen voor hun werk en de zorg. We hebben de relevante sites voor professionals en cliënten op een rijtje gezet (update maart 2021)

Resultaten enquete zingeving ggz-professionals

"Aandacht voor zingeving leidt tot betere behandelresultaten" vindt 87% van de ggz-professionals in het Online panel van Akwa GGZ. Bij ruim 60% van de respondenten is zingeving een onderdeel van de visie.

Toolkit 113 zelfmoordpreventie voor professionals

Samen werken aan het toegankelijker maken van de kennis over diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit: gebruik de toolkit van 113 zelfmoordpreventie voor ggz-professional. In deze blog van de NVGzP lees je er alles over.

Posters en flyers thuisarts.nl voor in je wachtruimte of praktijk

Juist nu er veel signalen zijn dat psychische klachten toenemen, is het belangrijk dat mensen weten dat op Thuisarts.nl betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten te vinden is. Bestel gratis posters en folders voor in jouw praktijk.

Lerende netwerken in de praktijk

Akwa GGZ heeft het panel met 600 professionals gevraagd welke behoeften en knelpunten op het gebied van leren, verbeteren en netwerken zij ervaren. Iets meer dan de helft van de respondenten is aangesloten bij een netwerk en bijna allemaal vinden zij hun deelname aan een netwerk nuttig voor de kwaliteit van hun werk.

Marleen Rijkeboer nieuwe voorzitter VGCt

Vanaf 27 maart 2021 neemt zij het stokje over van Arnold van Emmerik. Marleen is geen onbekende van de VGCt en ziet zichzelf als cognitief gedragstherapeut in hart en nieren.

Wat willen politieke partijen met de ggz?

Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg? De GGZ Kieswijzer geeft alle informatie en standpunten weer van de politieke partijen op 10 thema’s rond mentale gezondheid.