Leesbaarheid:

Vacature lid geschillencommissie

Psychologische of pedagogische professional gezocht

P3NL biedt vrijgevestigde psychologische en pedagogische professionals een klachten- en geschillenregeling aan. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

We zijn op zoek naar psychologische en/of pedagogische professionals die zitting willen nemen in de geschillencommissie.

Samenstelling en werkwijze van de geschillencommissie

De geschillencommissie psychische en pedagogische zorg behandelt geschillen tussen cliënten en zorgaanbieders. De commissie komt tot een bindende uitspraak en kan een schadevergoeding opleggen aan de zorgaanbieder.

Voor elke zaak bij de geschillencommissie wordt een commissie samengesteld, die bestaat uit een voorzitter (jurist), een commissielid namens de beroepsgroep en een commissielid namens de cliënten. De zittingen vinden in principe plaats in Den Haag. Op verzoek van klager en aangeklaagde is het ook mogelijk om de zitting te houden op een andere locatie of online.

Er zijn nu twee leden die namens de beroepsgroep zitting kunnen nemen in de commissie. We zoeken uitbreiding met een of twee leden beroepsgenoten. De commissieleden worden afwisselend en in overleg ingeroosterd. De commissie wordt ondersteund door het secretariaat van de Stichting Geschillencommissies. Het toetsingskader van de commissie zijn de beroepscodes en relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder het gezondheidsrecht.

Profiel leden geschillencommissie (beroepsgenoten)

  • Actuele kennis van je vakgebied (psychologische en/of pedagogische zorgverlening), kennis van de professionele standaard;
  • Een goede reputatie en draagvlak binnen je beroepsgroep;
  • In staat zijn om voorgelegde geschillen onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld te beoordelen;
  • In staat zijn om samen met de voorzitter en het andere commissielid tot een eensluidend oordeel te komen.
  • Belangstelling voor het beslechten van geschillen tussen cliënten en zorgaanbieders;
  • Beschikken over tact en communicatieve vaardigheden om samen met de twee andere commissieleden invulling te geven aan de mondelinge behandeling van het geschil;
  • Beschikken over collegiale eigenschappen met het oog op de samenwerking binnen de commissie en het bureau van de Stichting Geschillencommissies;

De kandidaat of kandidaten worden door P3NL voorgedragen aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. De stichting benoemt het commissielid voor een periode van vier jaar, benoeming voor een kortere periode is bespreekbaar. Het commissielid kan op voordracht van P3NL herbenoemd worden. Er is geen maximum aan het aantal herbenoemingen.

Tijdsbeslag en vergoeding

Het behandelen van een zaak kost een commissielid ongeveer 6 uur: voorbereidingstijd, de zitting en de beraadslaging door de commissie. Jaarlijks worden er maar weinig zaken ingediend, de afgelopen jaren waren het er 1 tot 5 per jaar.  

Commissieleden (beroepsgenoten) ontvangen per zitting een vergoeding van €155,00. Op een zitting kunnen meerdere zaken worden behandeld. De reiskosten worden vergoed op basis van 1ste klas OV. Wanneer iemand met de auto komt, wordt het aantal kilometers omgezet naar een bedrag dat overeenkomt met de reiskosten OV.

Heb je interesse?

Stuur dan je motivatie en beknopt CV voor 20 juni naar Rianne Groen, bestuurssecretaris, via rianne.groen@p3nl.nl. Indien je naar aanleiding van de vacature vragen hebt, kun je ook met Rianne contact opnemen.

Op www.p3nl.nl/klachtenregeling vind je meer informatie over de klachten- en geschillenregeling.

Je kunt eerdere uitspraken van de geschillencommissie psychische en pedagogische zorg teruglezen op www.degeschillencommissiezorg.nl/uitsprakenoverzicht.