Leesbaarheid:

Versterken (post-)hbo-professionals

Afgelopen jaar voerde adviesbureau SiRM een project uit waarin zij in kaart bracht welke (post-) hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Daarnaast verkende SiRM ook in welke mate verschillende betrokkenen (denk aan cliënten, verwijzers, professionals zelf, werkgevers, opleiders en financiers) behoefte hebben aan een verduidelijking voor (post-)hbo-professionals.

De verkenning leverde twee eindproducten op:

  1. Dertien factsheets die meer zicht geven op welke (post-)hbo-professionals het biopsychosociale welzijn bevorderen en hoe zij zijn opgeleid.
  2. Een plan van aanpak over wat de ambitie precies is bij de verschillende betrokkenen en hoe partijen vanaf 2023 kunnen werken aan het invullen hiervan.

SiRM voerde deze verkenning uit in opdracht van zes verenigingen binnen P3NL: NBTP, NVRG, VVP, LV POH GGZ, NVVS en VGCt en met subsidie van het ministerie van VWS. Daarbij betrokken zij nauw een bredere begeleidingscommissie, waarin andere vertegenwoordigende verenigingen van (post-)hbo-professionals en brancheverenigingen deelnamen.

De factsheets: verduidelijking van ‘waar professionals van zijn’

De factsheets zijn opgesteld vanuit de landelijke opleidingsprofielen en (beroeps)competentieprofielen. De factsheets vatten samen en verduidelijken voor (toekomstige) professionals, maar ook voor bijvoorbeeld werkgevers en financiers ‘waar de professionals van zijn’:

  • De kern van het vak en de cliëntgebonden kerntaken.
  • De rol in het werkveld (bijvoorbeeld de domeinen, beroepscontext en het dienstverband, waarin professionals werkzaam zijn en wat veelvoorkomende vergoedingsbronnen en functiebenamingen zijn).
  • De kennisbasis van de professional.

In totaal zijn dertien factsheets opgesteld. Elke vertegenwoordigende vereniging publiceert de eigen factsheet online. P3NL en andere (branche)verenigingen en kenniscentra publiceren alle dertien factsheets en/of gebruiken de factsheets intern. Zo is er een compleet overzicht van welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Ook zijn alle factsheets ter informatie aangeboden aan andere organisaties (waaronder VWS/MEVA en het Capaciteitsorgaan).

Bekijk de dertien factsheets

Het plan van aanpak: gedeelde ambitie en drie bouwstenen voor vervolgprojecten

Betrokkenen delen de ambitie om de erkenning, herkenbaarheid en structurering van (post-)hbo-professionals te versterken. Zij zien hiervoor kansen in een gezamenlijke landelijke vervolgaanpak en benoemen drie bouwstenen voor het realiseren van de ambitie:

  1. Breng een clustering en verbetering aan in de veelheid aan verschillende functies (en bundel vervolgens de verscheidenheid aan kwaliteitsregisters).
  2. Stem bestaande opleidingen af op wat nodig is op de arbeidsmarkt (en wees kritisch op het toevoegen van nieuwe opleidingen).
  3. Zet in op een verenigde stem van hbo-professionals, vooral richting beleidsmakers en financiers.

Per bouwsteen is een initiatiefnemer en aanspreekpunt aangewezen. Deze initiatiefnemende partij zal de komende periode nagaan – aan de hand van het plan van aanpak – hoe de bouwsteen verder ingevuld kan worden en wie daarbij betrokken moeten worden.

Lees het plan van aanpak met de ambitie en bouwstenen

Hoe verder?

We hopen dat de factsheets in de praktijk hun nut gaan bewijzen en hun weg vinden naar (toekomstige) professionals, werkgevers en verwijzers. Zo worden de factsheets de eerste stap naar meer herkenbaarheid voor en over hbo-professionals die werken aan het biopsychosociaal welzijn.

De betrokken partijen gaan gezamenlijk werken aan de drie bouwstenen. De eerste stappen staan in het plan van aanpak genoemd, op basis van die verkennende gesprekken werken we de vervolgacties uit.