Leesbaarheid:

Het lerend vermogen in de ggz is groot

Onderzoeken naar goede voorbeelden van lerende netwerken en samen beslissen

Het Trimbos-instituut en Significant Public hebben in april 2023 onderzoek gedaan naar lerende netwerken. Doel is om inzicht te krijgen in het lerend vermogen van de ggz. Deze onderzoeken vallen binnen het project Leren en Verbeteren. Doel van de onderzoeken is inzicht te krijgen in het lerend vermogen van de ggz. In de onderzoeken zijn goede voorbeelden verzameld van lerende netwerken in de ggz waarin professionals onderling of samen met cliënten en naasten van elkaar leren. Met de uitkomsten willen de samenwerkende partijen, waaronder P3NL professionals handvatten bieden voor het optimaliseren van hun bestaande lerend netwerk of het oprichten van een lerend netwerk. Het doel van zo'n netwerk is dat professionals onderling of samen met cliënten en naasten kennis en ervaringen delen en zo de zorg verbeteren.

Project Leren en Verbeteren

Een breed samenwerkingsverband is betrokken bij het project: Akwa ggz, de Nederlandse ggz, LVVP, MIND, NIP, NVvP, P3NL, ZN en Zorginstituut Nederland.

Binnen het project zijn drie sporen uitgewerkt die nauw met elkaar verweven zijn:

1. Leren en verbeteren in netwerken van professionals of van professionals met cliënten en naasten.

Het onderzoek van Trimbos sluit hierbij aan en heeft als onderzoeksvraag: Hoe kunnen zorgprofessionals in de ggz samen leren om de kwaliteit van zorg te verbeteren zodat cliënten uiteindelijk meer passende zorg ontvangen?

2.Gepast gebruik door middel van samen beslissen en keuze-informatie.

Het onderzoek van Significant Public sluit hierbij aan en heeft als onderzoeksvraag: Wat houdt samen beslissen in en hoe kun je dat structureel inbedden in de dagelijkse praktijk?

3. Data-gestuurde dialoog tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Dit spoor is vanwege overlap ondergebracht bij de dialoogtafels binnen de werkgroep Gepast Gebruik van het Zorgprestatiemodel. De uitkomsten van de dialoogtafel Gepast Gebruik in de verslavingszorg zijn recent gepubliceerd.

Onderzoeken: praktijkvoorbeelden, succesfactoren en dilemma’s

De onderzoeken van het Trimbos Instituut en Significant Public hebben inzicht gegeven in hoeveel er al geleerd wordt in de ggz met een grote verscheidenheid aan lerende netwerken en mooie praktijkvoorbeelden van samen beslissen. Er zijn een aantal elementen uitgekomen die bijdragen aan de effectiviteit van lerende netwerken en het proces van samen beslissen op de werkvloer. Gebruik deze informatie om in gesprek te gaan in je eigen intervisiegroep of ander lerend netwerk.

Lees hier de onderzoeken en de achtergrondinformatie

Het onderzoek van het Trimbos-instituut: Leernetwerken in de ggz

Het onderzoek van Significant Public: Samen beslissen in de ggz - zichtbaar leren en verbeteren

De uitkomsten van de dialoogtafel Gepast Gebruik in de verslavingszorg (spoor 3): Dialoogtafel Gepast Gebruik in de verslavingszorg

Afronding

Momenteel is de werkgroep volop bezig met de verdere uitwerking en het samenbrengen van de drie sporen en het zo breed mogelijk delen van de resultaten. In het najaar wordt hier vervolg aan gegeven en is iedereen uitgenodigd om met elkaar de dialoog te voeren hoe het delen van kennis binnen de ggz verder kan worden versterkt en opgeschaald. Houd onze communicatiekanalen in de gaten!