Leesbaarheid:

Beroepseisen en diploma's

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U heeft geen apart diploma nodig om een bedrijf te starten. Voor sommige beroepen moet u wel aan eisen voldoen. Er zijn gereglementeerde beroepen en beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden.

Wat zijn gereglementeerde beroepen?

Gereglementeerde (beschermde) beroepen mag u alleen uitoefenen als u voldoet aan wettelijke beroepskwalificaties. Bijvoorbeeld voor de beroepen: arts, psychotherapeut, duiker en deskundig asbestverwijderaar.

Een Nederlands overzicht van gereglementeerde beroepen staat in de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen. De Europese Unie heeft een Engelstalig overzicht van deze beroepen.

Is uw beroep gereglementeerd in een ander EU-land?

Dit zoekt u op in de Regulated professions database (overzicht met gereglementeerde beroepen) van de Europese Commissie. In dit overzicht staat informatie over gereglementeerde beroepen in de EU-lidstaten, de EER en Zwitserland.

Geldigheid diploma controleren

Er zijn Europese afspraken over erkenning van diploma's waarmee u een gereglementeerde beroep mag uitvoeren. Het Nationaal Contactpunt (NCP) van Nuffic geeft informatie over of uw geldig is.

Via Internationale Diplomawaardering (IDW) controleren u wat het buitenlandse diploma van uw (aanstaande) werknemer waard is.

Bent u apotheker, fysiotherapeut, verpleegkundige, makelaar of berggids? Dan bewijst u met een Europese Beroepskaart (EBK) of European Professional Card (EPC) dat u erkende kwalificaties heeft. U vraagt een EBK of EPC aan bij de Europese Commissie. Met een EBK bewijst u dat uw beroepskwalificaties erkend zijn.

Diplomagegevens bekijken

In het digitale diplomaregister bekijkt u uw eigen diplomagegevens. Deze zijn beschikbaar voor verschillende onderwijssoorten vanaf 1996 en later. U kunt als werkgever niet de diplomagegevens van (potentiële) werknemers bekijken. Een werknemer kan u wel een digitaal uittreksel met zijn gegevens uit het diplomaregister sturen.

Voor welke beroepen gelden vakbekwaamheidseisen?

Naast de gereglementeerde beroepen zijn er beroepen waarvoor vakbekwaamheidseisen gelden. Hieronder vindt u meer informatie over enkele van deze beroepen:

 • Kinderopvang

  U mag volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen alleen gekwalificeerd personeel in dienst nemen. De beroepskwalificaties zijn voor iedere functie anders. Voor de functie pedagogisch medewerker bijvoorbeeld geldt een opleidingseis. Bij andere functies gaat het om een minimaal werk- en opleidingsniveau. De vereiste beroepskwalificaties staan in het functieboek van de cao Kinderopvang. Biedt u buitenschoolse kinderopvang aan in het Duits, Engels of Frans? Dan moet uw werknemer ook een certificaat of diploma hebben waaruit blijkt dat hij Duits, Engels of Frans spreekt en verstaat. Staat uw diploma niet op de lijst? FCB, het arbeidsmarktfonds voor de kinderopvang, kan beoordelen of uw diploma goed genoeg is voor de kinderopvang.
 • Gastouderbureaus

  Voor de houder van een gastouderbureau gelden geen opleidingseisen. Gastouders en bemiddelingsmedewerkers moeten genoeg pedagogische kennis en vaardigheden hebben. Voor bemiddelingsmedewerkers geldt een kwalificatie-eis (pdf). Het vereiste opleidingsniveau staat ook in het functieboek van de cao Kinderopvang. De houder kan geen gastouder zijn bij het eigen gastouderbureau. Ook kan de houder niet als ouder gebruikmaken van de diensten van het gastouderbureau. De houder kan wel bemiddelingsmedewerker zijn bij het eigen gastouderbureau.
 • Horecaportiers

  Horecaportiers beveiligen personen en goederen aan de deur van of in een horecaonderneming. Zij vallen onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Deze wet stelt eisen aan horecaportiers. Ze moeten het diploma SVH Horecaportier hebben en ze moeten het wettelijk voorgeschreven blauwe legitimatiebewijs dragen. Bovendien worden ze door de politie gescreend. Bent u horecaondernemer en heeft u portiers? Dan moet u een vergunning hebben voor het in stand houden van een (horeca)bedrijfsbeveiligingsdienst. Huurt u portiers in? Dan moet de organisatie die de portiers aan u levert deze vergunning hebben.
 • Beveiligers en particuliere rechercheurs

  Heeft u een beveiligingsorganisatie? Dan mag u alleen werken met beveiligers die het diploma Beveiliger hebben. Particuliere rechercheurs moeten het diploma Particulier onderzoeker hebben. De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) neemt de examens voor deze diploma's af.
 • Buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs

  Bent u buschauffeur of vrachtwagenchauffeur? Dan moet u eenmalig bewijzen dat u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen. U moet hiervoor een examen doen. Daarna moet u nascholing volgen. Als u voldoet aan de vakbekwaamheidseisen krijgt u een code vakbekwaamheid (code 95) op uw rijbewijs. In sommige gevallen kunt u hiervoor vrijstelling krijgen. U beoordeelt dit zelf bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De minimumleeftijd voor buschauffeurs is 18 jaar. Chauffeurs van 18 en 19 jaar mogen onder strenge voorwaarden rijden op trajecten korter dan 50 kilometer. Vanaf 20 jaar mogen chauffeurs langere trajecten binnen Nederland rijden. Voor het aanvragen, vernieuwen of verlengen van een groot rijbewijs moet u altijd medisch gekeurd worden.
 • Bemanning van zeeschepen

  Bemanning van zeeschepen moet voldoen aan (inter)nationale wetgeving. Zoals het STCW-Verdrag (Standards on Training, Certification and Watchkeeping), dat verwerkt is in de Wet Zeevarenden en onderliggende regelgeving. De bemanning moet persoonsdocumenten hebben zoals een monsterboekje en een vaarbevoegdheidsbewijs. Hierop staat de functie. Om te mogen werken op de zeevaart moet u voldoen aan de keuringseisen voor de zeevaart.
 • Bouwkundig architecten

  Als u de titel architect wil gebruiken, moet u ingeschreven staan in het architectenregister. De Wet op de architectentitel stelt hiervoor opleidings- en beroepservaringseisen. U bent bijvoorbeeld ook verplicht om ieder jaar 16 uur bij- en nascholing te volgen.
 • Financiële dienstverleners

  Medewerkers die klanten adviseren over financiële producten hebben een diplomaplicht. Dit zijn producten als hypotheken en levensverzekeringen. Er is sprake van advies als de medewerker een bepaald product duidelijk aanbeveelt. De klant hoeft hiervoor het geadviseerde product niet echt af te sluiten. Naast de adviseurs moeten ook alle andere medewerkers die met klanten te maken hebben vakbekwaam zijn. Zij moeten op de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied kennen. U mag zelf bepalen hoe u dit doet.
 • Gerechtsdeurwaarders

  Bent u gerechtsdeurwaarder? Dan moet u zich houden aan beroeps- en gedragsregels. Dit staat in de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders. Zo mag u bijvoorbeeld geen vertrouwelijke gegevens aan anderen geven en geen onnodige kosten maken. Bent u toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeurwaarder? Dan moet u zich bijscholen om uw beroep goed uit te kunnen voeren. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) kan bepaalde opleidingen verplichten. De regels over de permanente educatie staan in de Verordening bevordering vakbekwaamheid KBvG.
 • Gezondheidszorg

  De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) stelt eisen aan werknemers in de individuele gezondheidszorg. In de wet staan regels over opleidingseisen, registratie, deskundigheidsgebied en het gebruiken van een titel. Alleen bevoegde zorgverleners mogen voorbehouden handelingen, zoals injecties en narcosen doen.
 • Rijinstructeurs

  Wilt u rijinstructeur worden? Dan moet u een rijopleiding volgen en examen doen bij het Innovam Branchekwalificatie-instituut (IBKI). Slaagt u voor het examen, dan krijgt u een WRM-certificaat (Wet rijonderricht motorvoertuigen 1993). Na het behalen van het WRM-certificaat (bevoegdheidspas) moet u bijscholing volgen. Deze eisen gelden niet als u les geeft aan leerlingen die al een rijbewijs hebben. Het IBKI geeft informatie over de afgiftedatum en geldigheid van WRM-certificaten.