Leesbaarheid:

Privacyverklaring opstellen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Verwerkt u persoonsgegevens? U bewaart, gebruikt of deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens van klanten of bezoekers, omdat u goederen of diensten levert? Dan moet u een privacyverklaring hebben.

Verwerkt u persoonsgegevens? U bewaart, gebruikt of deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens van klanten of bezoekers, omdat u goederen of diensten levert? Dan heeft u volgens de privacywetgeving, de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), een informatieplicht. Dat betekent dat u duidelijk moet laten weten wat uw privacybeleid is en wat u met de persoonsgegevens doet en waarom. Dat doet u met een privacyverklaring of privacy statement.

Veelgebruikte persoonsgegevens zijn:

 • naam
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummers
 • postcodes met huisnummers

Is een privacyverklaring verplicht?

Volgens de privacywetgeving bent u verplicht om over uw privacybeleid te informeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder op de privacywet. De AP adviseert dat een online privacyverklaring of privacy statement een goede manier is.

U mag uw klanten ook op een andere manier dan met een privacyverklaring informeren. Het is hoe dan ook belangrijk dat deze informatie goed te vinden is. U moet uw privacyverklaring daarom op een duidelijke plek op uw website zetten. Uw privacy statement moet volgens de privacywetgeving ook toegankelijk zijn, dus helder en kort beschreven.

Wat moet er in een privacyverklaring staan?

U moet uw privacyverklaring opstellen in duidelijke en begrijpelijke taal. U moet in een privacy statement in ieder geval deze informatie zetten:

 • De naam en contactgegevens van de organisatie die bepaalt waarom en hoe de persoonsgegevens worden gebruikt (de verwerkingsverantwoordelijke).
 • De wettelijke grondslag die u heeft om persoonsgegevens te verwerken.
 • Wie de persoonsgegevens krijgt.
 • Of u de gegevens buiten de EU doorgeeft.
 • Hoe lang u de gegevens bewaart.
 • Wat de rechten zijn van de klant.
 • Waar de klant een klacht kan indienen.
 • Of en waarom de klant verplicht is om de persoonsgegevens aan u te geven.
 • Of u gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming en hoe u dat doet.
 • Of u de gegevens van een andere organisatie heeft gekregen.

Voorbeeld privacyverklaring

Wilt u een voorbeeld van een privacyverklaring die u kunt gebruiken voor uw bedrijf? De privacyverklaring generator op Veiliginternetten.nl helpt u met een basistekst voor uw eigen privacyverklaring.

AP controleert privacybeleid

Als u persoonsgegevens verwerkt moet u kunnen aantonen dat u aan de privacywetgeving (AVG) voldoet. U heeft een verantwoordingsplicht. U moet dus kunnen laten zien dat u uw klanten informeert over wat u met de persoonsgegevens doet. De Autoriteit Persoonsgegevens kan dit controleren.