Leesbaarheid:

Raadpleeg het bestemmingsplan

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U heeft een bepaalde locatie op het oog voor uw bedrijf. Om er zeker van te zijn dat u zich daar mag vestigen, kunt u van tevoren het bestemmingsplan raadplegen. Hierin beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen: de toelichting, de regels en de verbeelding (plankaart). Voor u is vaak niet alle informatie relevant, daarom een aantal tips om uw weg te vinden in het bestemmingsplan en om inzicht te krijgen in de procedure waarmee een bestemmingsplan tot stand komt.

De plankaart lezen

Heeft u een pand of locatie op het oog, zoek deze dan op de plankaart van uw gemeente op. De kleur op de kaart geeft de bestemming aan. Bijvoorbeeld: geel is “wonen” en paars is “bedrijven”. Vervolgens kunt u in de regels lezen wat elke bestemming betekent: wat mag wel en wat mag niet op de locatie. En wat betekent dat voor u? De toelichting geeft meer achtergrondinformatie over het waarom van de regels, de oorsprong van het gebied en diverse onderzoeken die het plan onderbouwen.

Relevante informatie vinden

Wat kan helpen bij het lezen van een bestemmingsplan, is het 'scannen' van het digitale document op bepaalde termen. Zoektermen als ‘bedrijven’, ‘milieu’, ‘verkeer’ en ‘parkeren’ brengen u snel naar die delen van de tekst die voor u belangrijke informatie bevatten. De onderwerpen die in een bestemmingsplan staan en die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden zijn:

  • Uitbreidingsruimte: hoeveel uitbreidingsruimte is toegestaan voor uw bedrijf? Minimaal 10% is gebruikelijk.
  • Bestemming: welke activiteiten zijn mogelijk op uw locatie en sluiten deze aan bij uw activiteiten?
  • Milieuzonering: heeft of houdt uw bedrijf voldoende milieuruimte?
  • Bereikbaarheid: is er voldoende aandacht voor de ontsluiting van uw bedrijf of locatie?
  • Parkeren: is en blijft er voldoende parkeermogelijkheid op uw terrein en daarbuiten?

Let op: Niet alleen de bestemming van uw eigen perceel beïnvloedt de mogelijkheden voor uw bedrijf beïnvloeden. Ook de bestemming van percelen in de omgeving kan van invloed zijn op uw bedrijfsvoering. Het is dus altijd zaak verder te kijken dan alleen uw eigen terrein.

Hebt u inspraak bij het maken van een bestemmingsplan?

Als uw gemeente een bestemmingsplan wil wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor (de toekomst van) uw bedrijf. Voordat de gemeente een bestemmingsplan vaststelt, moet zij belanghebbenden de gelegenheid bieden om te reageren. Daarvoor moet zij een inspraakprocedure volgen. U hebt na publicatie van het ontwerpplan 6 weken de tijd (de indieningstermijn) om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven. De gemeente bekijkt vervolgens de reacties en maakt een definitief bestemmingsplan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Organiseer uw inspraak

Wijziging van het bestemmingsplan in uw buurt kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor uw eigen bedrijf, maar ook voor andere bedrijven in de buurt. Door samen met hen op het plan te reageren, kunt u uw eigen inspraak extra kracht bij zetten. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld de plaatselijke ondernemersvereniging in te lichten of contact te leggen met uw branchevereniging of (regionale) werkgeversvereniging. Zij kunnen namens het georganiseerde bedrijfsleven een reactie op het plan geven. Vaak zijn ondernemersorganisaties een vaste gesprekspartner van de gemeente en worden zij in het voortraject al bij de planvorming betrokken. Juist in die fase is inbreng van ondernemers het meest kansrijk.

TIP: Gebruik de Checklist Bestemmingsplan voor Ondernemersverenigingen van de Kamer van Koophandel. Deze kunt u als leidraad gebruiken om een bestemmingsplan te beoordelen en uw inspraak voor te bereiden.

Blijf op de hoogte van plannen

Als de gemeente een bestemmingsplan wil veranderen, maakt zij dat bekend op de eigen website en via de gemeentepagina’s in een officieel aangewezen huis-aan-huisblad. Het kan echter zijn dat u niet in de gemeente woont waar uw bedrijf gevestigd is waardoor u dit blad niet ontvangt. Maak daarom gebruik van hulpmiddelen zodat u gemakkelijk op de hoogte blijft.

Meld u aan voor de attenderingsservice van RuimtelijkePlannen.nl. Over alle nieuwe ruimtelijke plannen in uw gemeente krijgt u dan automatisch een bericht.