Leesbaarheid:

Uw bedrijf en het milieu

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Er zijn regels voor het geluidsniveau van uw bedrijf, voor de verwerking van afval en voor het gebruik en de opwekking van energie. Daarnaast zijn er ook regels die ervoor moeten zorgen dat bodem, lucht en water niet vervuilen. Soms zult u dus maatregelen moeten treffen om aan de regels te voldoen: zoals het leggen van een vloeistofdichte vloer, geluidsisolerende maatregelen toepassen of verschillende soorten afval gescheiden houden.

Algemene milieuwetgeving

De meeste ondernemers belasten het milieu bijna niet. Zij houden zich aan de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit. Uw bedrijfsactiviteiten bepalen in welke categorie uw bedrijf thuishoort en aan welke regels u zich houdt. Gebruik de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) om dit uit te zoeken.

Provinciale milieuverordening (PMV)

Elke provincie heeft een Provinciale Milieuverordening (PMV). In de PMV nemen provincies extra regels op voor bepaalde milieuproblemen.

Het milieu: waar moet u op letten?

Onderstaande zaken zijn verbonden met de (milieu-)wetgeving:

  • Een bedrijf mag niet teveel geluid produceren. Als ondernemer moet u geluidshinder voorkomen.
  • Voor bedrijfsafval gelden speciale regels. Deze hebben te maken met het scheiden, inzamelen en registreren van afval.
  • U bent verplicht om de omgeving rondom uw bedrijf schoon te houden. Dat geldt voor (zwerf)afval dat bij uw bedrijf vandaan komt, in een straal van 25 meter.
  • Brengt u als producent of importeur verpakte producten en verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase.

Gratis inzameling van uw verpakkingsafval

U kunt vanaf 1 januari 2023 gratis uw plastic verpakkingen, drinkkartons en glas laten inzamelen via Afval Goed Geregeld. U kon zich hiervoor inschrijven tot 18 mei. Wilt u bericht ontvangen voor de volgende inschrijfronde? Vul dan uw gegevens in via het formulier op de website van Afval Goed Geregeld.

Duurzaam ondernemen

Verbonden met milieu is duurzaam ondernemen. Onderneemt u duurzaam of heeft u daarvoor plannen? Er zijn verschillende subsidies voor energie en milieu.

Natuurregelgeving

Ligt uw bedrijf in de buurt van een natuurgebied? Voor de huisvesting van uw bedrijf en uw bedrijfsomgeving is de regelgeving op het gebied van natuurbescherming belangrijk. De regels die daarvoor gelden zijn van invloed op uw activiteiten en andersom. In het laatste geval heeft u een natuurbeschermingsvergunning nodig. Een actueel dossier binnen het bedrijfsleven is de regelgeving in Natura 2000-gebieden.

Natura 2000

Als uitwerking van Europese regelgeving is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. De kans dat ook in uw bedrijfsomgeving een Natura 2000-gebied ligt, is niet ondenkbaar. De in het Natura 2000-gebied te beschermen vogels, dieren, planten of habitats kunnen beperkingen opleveren voor activiteiten in de omgeving.

Dat betekent dat in en direct grenzend aan die gebieden beperkingen kunnen gelden voor betreding, activiteiten en bedrijfshuisvesting. Over het algemeen zijn bestaande activiteiten toegestaan. Voor uitbreiding daarvan en/of nieuwe activiteiten kunnen vergunnings- en onderzoeksverplichtingen bestaan. Dan toont u aan dat activiteiten “geen significant effect” hebben op de natuurwaarden van het Naturagebied.

De Natura 2000-regelgeving kent de mogelijkheid van compensatie. De procedure daarvoor is zeer uitgebreid, ingewikkeld en kostbaar. Voor een (klein) bedrijf is dat in de praktijk vaak lastig. Krijgt u te maken met Natura-2000 regelgeving, schakel dan een expert in.