Leesbaarheid:

Wettelijk minimumloon berekenen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U moet uw werknemers vanaf 21 jaar minstens het wettelijk minimumloon (WML) betalen. Het minimumloon is opgebouwd uit een basisloon en een aantal toeslagen. Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast. U berekent het minimum maandloon of minimum uurloon van uw werknemers met tabellen of de rekenhulp. Voor jongere werknemers vam 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Wat is het wettelijk minimumloon?

Het wettelijke minimumloon (WML) is het loon dat u een werknemer moet betalen als hij voor u werkt. Het minimum uurloon is voor werknemers vanaf 21 jaar. Het minimumloon bestaat uit een basisloon en verschillende toeslagen. Dit wettelijke minimum geldt voor vast en voor tijdelijk personeel.

Hoe kunt u het minimum uurloon berekenen?

De hoogte van het bruto minimumloon hangt af van hoeveel uur uw medewerker werkt. Werkt iemand parttime? Dan is het minimumloon evenredig lager. Minimumlonen kunnen per sector verschillen. Het kan ook in een cao zijn vastgesteld. De lonen mogen in elk geval nooit lager zijn dat het wettelijke minimumloon. Gebruik de rekenhulp en bereken het minimumloon van uw werknemer.

Ieder half jaar aanpassing van minimumloon

De bedragen van het minimumloon worden elk half jaar aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en op 1 juli. U moet dan ook het salaris aanpassen van uw werknemer.

Wat is het verschil tussen het bruto en netto minimumloon?

Het bruto minimumloon is het loon dat wettelijk is vastgelegd volgens de wet of cao. Het netto minimumloon is het uiteindelijke bedrag dat uw werknemer op zijn bankrekening ontvangt. Het verschil tussen bruto en netto heeft te maken met de hoogte van de loonheffing. De loonheffing bestaat uit inkomstenbelasting en verzekeringspremies zoals de AOW en de WW. Uw werknemer betaalt hier zelf aan mee.

Hoe gaat de betaling van minimumloon?

Het minimumloon moet u altijd via de bank betalen. Betaalt u minder dan het minimum uurloon, dan kunt u een boete of een dwangsom krijgen. Krijgt uw werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag u het bedrag dat meer is op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. U kunt bijvoorbeeld contant betalen, of in vakantiebonnen.

Wat is het minimumjeugdloon?

Het wettelijk minimumjeugdloon geldt voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar. Voor jonge werknemers van 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumjeugdloon. U spreekt dan samen af hoe hoog het loon is. Jongeren vanaf 21 jaar hebben recht op een volledig wettelijk minimumloon (WML) van 100%.

Voor welke werknemers geldt het minimumjeugdloon?

Het minimum jeugdloon geldt voor:

Brutobedragen van het minimumjeugdloon

Heeft u jongeren in dienst? De brutobedragen van het minimumjeugdloon gelden voor een volledige werkweek. Check het minimumjeugdloon voor uw jonge werknemer met dit tabel.

Let op: Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Wat u nog meer moet weten over het minimumloon

Minimumloon bij stukloon

Betaalt u werknemers stukloon? Dan moet u hen minstens het minimumloon betalen. Stukloon is loon dat per afgeleverd stuk werk wordt betaald. U moet vastleggen hoeveel uren uw werknemer werkt en wat hij daarmee verdient. Deze administratie moet laten zien dat u gemiddeld minstens het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat uw medewerker werkt aan een opdracht.

Minimumloon bij meerwerk

Wanneer uw medewerkers extra uren werken (meerwerk) moet u uw werknemers minstens het minimumloon betalen voor die gewerkte uren. Uw werknemer werkt extra als hij meer uren werkt dan in zijn contract staat. Of als hij meer uren werkt dan de volledige werkweek in uw branche of organisatie. U moet vastleggen hoeveel uren uw werknemer extra werkt. Deze administratie moet laten zien dat u minstens het minimumloon betaalt voor meerwerk.

Geen verrekeningen of inhoudingen minimumloon meer

In de Wet Aanpak Schijnconstructies staat dat verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon niet meer zijn toegestaan. Alleen de wettelijk inhoudingen en verrekeningen zoals pensioenpremies en loonheffingen. Er zijn wel uitzonderingen op dit verbod. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn wel mogelijk. Hiervoor moet u een schriftelijk volmacht hebben van uw werknemer. Voor huisvesting geldt een maximum van 25% van het minimumloon en het moet voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Voor de zorgverzekering geldt een maximum van de geschatte gemiddelde premie. Hiervoor moet u een kopie van de polis krijgen.

Nog een uitzondering geldt speciaal voor werknemers met een arbeidsbeperking. Voor deze werknemers is het naast de eerdergenoemde inhoudingen ook mogelijk om nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting in te houden. Ook hiervoor geldt een schriftelijke volmacht van de werknemer. Bij deze inhoudingen geldt geen maximum bedrag of percentage. Hiermee kunt u helpen voorkomen dat uw werknemer met een arbeidsbeperking door schulden in de schuldhulpverlening of schuldsanering komt.

Minimumloon bij opdrachtovereenkomst

Betaalt u een medewerker op basis van een opdrachtovereenkomst of overeenkomst tegen beloning? Dan moet u ook minstens het minimumloon betalen. Een overeenkomst tegen beloning kan een opdracht zijn, maar ook een andere overeenkomst zoals een aanneemovereenkomst.

Let op: Dit geldt niet voor zzp’ers. Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt. Als zelfstandig ondernemer heeft u zelf invloed op de hoogte van uw tarieven.

Minimumloon voor DGA startup

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een startup? Dan mag u de eerste drie jaar het wettelijk minimumloon en het minimum vakantiegeld als gebruikelijk loon rekenen. Het bedrijf hoeft dan minder loon en loonheffingen af te dragen waardoor er meer geld over blijft om te investeren. Na 3 jaar geldt de gebruikelijke loonregeling. Een startup is een beginnend innovatief bedrijf dat door de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is aangewezen als starter. U mag als startup gebruikmaken van de WBSO zonder eerst met de Belastingdienst te overleggen.