Leesbaarheid:

Transitievergoeding betalen bij ontslag

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U ontslaat een werknemer of u verlengt het contract niet. Dan moet u vaak een transitievergoeding betalen. Een transitievergoeding is een vergoeding als compensatie voor het ontslag. De hoogte van de vergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een wettelijk verplichte ontslagvergoeding. Uw werknemer kan dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor scholing die nodig is voor een andere baan. De vergoeding geldt voor vaste en tijdelijke contracten. Ook voor oproepcontracten. Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het arbeidscontract.

Alleen ontslag met goede redenen

U mag een werknemer alleen ontslaan als u daar een goede reden voor heeft. Bekijk wat geldige redenen voor ontslag zijn.

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

U moet een transitievergoeding betalen wanneer u een werknemer ontslaat of het contract niet verlengt. Of als uw werknemer zelf ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant. Bijvoorbeeld bij een verstoorde arbeidsrelatie door discriminatie. Of als u zich niet houdt aan de regels voor re-integratie.

Wanneer betaalt u geen transitievergoeding?

Er zijn ook situaties waarin u geen transitievergoeding hoeft te betalen:

 • U gaat uit elkaar met wederzijds goedvinden en stelt een vaststellingsovereenkomst op.
 • U ontslaat uw werknemer omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was.
 • U ontslaat uw werknemer die nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.
 • Uw bedrijf gaat failliet, u heeft een uitstel (surseance) van betaling aangevraagd of u zit in de schuldsanering.
 • Uw werknemer heeft de AOW-leeftijd of een andere pensioenleeftijd bereikt.
 • In uw cao staat een andere voorziening in plaats van de transitievergoeding. Dit kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld een faillissement of bedrijfsbeëindiging.
 • U sluit een nieuw tijdelijk contract met uw werknemer terwijl het oude nog loopt. Voorwaarde is dat dit contract maximaal 6 maanden na het eindigen van het vorige contract ingaat.
 • U biedt voor het aflopen van het oude contract aan uw werknemer aan om zijn tijdelijke contract te verlengen. Of u biedt een gelijkwaardig contract aan.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het brutomaandsalaris en het aantal jaren dat uw werknemer voor u werkte. Uw werknemer heeft recht op 1/3 brutomaandloon per gewerkt jaar, vanaf de eerste werkdag. Er is een maximale vergoeding. Verdiende uw werknemer meer? Dan betaalt u maximaal een brutojaarsalaris.

Lees meer over de hoogte van de transitievergoeding op Rijksoverheid.nl.

Transitievergoeding berekenen

U berekent de transitievergoeding over het volledige dienstverband. Dus ook voor de periode die korter duurde dan een jaar. U berekent eerst de hele dienstjaren en dan de overgebleven periode.

Gebruik de rekenhulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bekijk de voorbeelden van berekeningen op Rijksoverheid.nl.

Opbouw ontslagvergoeding voor iedereen gelijk

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Hierdoor bouwen alle werknemers op dezelfde manier ontslagvergoeding op. Eerder kregen 50-plussers en werknemers die langer dan 10 jaar in dienst waren bijvoorbeeld een hogere vergoeding. Ook moet u bij ontslag vanaf de eerste dag van het dienstverband ontslagvergoeding betalen aan uw werknemer.

Bereken het brutomaandsalaris

Om de transitievergoeding te berekenen moet u het brutomaandsalaris bepalen. Dit berekent u zo:

 • Bij een vaste arbeidsduur: het bruto-uurloon x het vast aantal uren per maand.
 • Bij een oproepcontract: het bruto-uurloon x het gemiddelde aantal uren per maand.
 • Bij stukloon of provisie: dan geldt het gemiddelde dat de werknemer per maand heeft ontvangen in laatste 12 maanden voor het beëindigen van het contract.

Optellen ander loon of vakantietoeslag

Ontvangt uw werknemer nog ander loon of vakantietoeslag? Dan telt u dit op bij het basis-brutomaandloon. Het gaat om:

 • vakantietoeslag
 • overwerkvergoedingen
 • ploegendiensttoeslagen
 • bonussen
 • winstuitkeringen
 • eindejaarsuitkeringen

Transitievergoeding na ontslag bij ziekte

In bepaalde gevallen mag u een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld na 2 jaar ziekte. U moet uw werknemer dan een transitievergoeding betalen.

De uitzonderingen voor het betalen van een transitievergoeding gelden ook voor zieke werknemers. Als uw bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Transitievergoeding zieke werknemer berekenen

De berekening van de transitievergoeding is hetzelfde als bij ontslag van werknemers die niet ziek zijn. Zo betaalt u uw werknemer transitievergoeding voor de hele periode dat hij in dienst was, tot aan de dag van ontslag. Dus ook voor de periode dat uw werknemer ziek was. Hierbij geldt het brutoloon dat in het contract staat. Ook als het loon lager was tijdens ziekte of verlof.

Gebruik de rekentool van het ministerie van SZW om de transitievergoeding te berekenen. U vult dit net zo in als u bij een niet-zieke werknemer zou doen. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u compensatie aanvragen bij UWV.

Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Stopt uw bedrijf door uw pensioen, ziekte of overlijden? Dan hebben uw werknemers recht op een transitievergoeding.

Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst? Dan kunt u hiervoor ook compensatie aanvragen bij UWV.

Minder transitievergoeding betalen

Als u kosten maakt om uw werknemer aan een andere baan te helpen, mag u deze kosten van de transitievergoeding aftrekken. Zoals kosten voor scholing of het begeleiden van werk naar werk.

Lees meer over de kosten die u mag aftrekken en de voorwaarden op Rijksoverheid.nl.

Betalingsregeling afspreken

Kunt u de transitievergoeding niet in één keer betalen? Dan mag u afspreken dit verspreid te betalen over maximaal 6 maanden. U moet dan wel wettelijke rente betalen vanaf 1 maand na het einde van het contract. U betaalt rente over het deel van de vergoeding dat u nog niet heeft uitgekeerd.