Leesbaarheid:

Stappenplan personeel aannemen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Waar krijgt u mee te maken als u personeel wilt aannemen? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Wilt u buitenlands personeel aannemen? Dan heeft u een aantal extra verplichtingen. Ook deze leest u hier.

Personeel aannemen

1. Screen uw toekomstige werknemers

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Screen dan de sollicitant. Dat kunt u ook doen met interimmedewerkers, zzp'ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.

2. Controleer de identiteit van uw werknemers

Bij indiensttreding moet u de identiteit controleren van al uw arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.

3. Meld u als werkgever aan bij de Belastingdienst

Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. U ontvangt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen.

4. Sluit een arbeidsovereenkomst af

In een arbeidsovereenkomst legt u het salaris van uw werknemer vast en geeft u aan of er een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor uw werknemer geldt. U kunt de arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk afsluiten.

5. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers.

6. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Als werkgever moet u zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor al uw personeel. Inspectie SZW of uw brancheorganisatie kan u informeren over de voorschriften.

7. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie op

Zodra u personeel in dienst neemt, bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin legt u de risico's voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt.

8. Draag socialeverzekeringspremies af

Als uw werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet u in Nederland socialeverzekeringspremies voor hem afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden.

9. Ga na of uw werknemer een zorgverzekering heeft

Uw werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is hij niet verzekerd? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens hem een zorgverzekering af en moet u de premie afdragen aan het Zorginstituut Nederland.

Buitenlands personeel aannemen

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen.

2. Vraag een TWV of GVVA aan

Als u iemand van buiten de EER/Zwitserland aanneemt voor korter dan 3 maanden, dan moet u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. Neemt u iemand aan voor 3 maanden of langer? Dan vraagt u meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan.

3. Zorg voor geschikte huisvesting

Voor medewerkers met een tewerkstellingsvergunning bent u verplicht om geschikte huisvesting te verzorgen. Hierbij moet u voldoen aan de regels van uw gemeente.