Leesbaarheid:

Oproepkracht aannemen met nulurencontract

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst voor een oproepkracht. U roept uw werknemer dan alleen op als u werk heeft. Voor de gewerkte uren betaalt u loon. Uw werknemer heeft recht op minimaal 3 uur loon per oproep. Ook al heeft u maar voor 1 uur werk op dat moment. Uw oproepkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden als elke andere werknemer.

Kies tussen een vast of tijdelijk nulurencontract

Ook bij een nulurencontract moet u kiezen tussen een vast of tijdelijk contract. In beide gevallen moet u zich houden aan de regels rond arbeidscontracten. Bijvoorbeeld:

 • Na een vast of tijdelijk contract van 2 jaar of na 3 tijdelijke contracten achter elkaar, heeft uw oproepkracht recht op een transitievergoeding als u hem ontslaat.
 • Bij een vast contract geldt een opzegtermijn. En u kunt een proeftijd en een concurrentiebeding afspreken.
 • Voor een tijdelijk contract geldt een aanzegtermijn. U moet een maand voor het einde van het contract laten weten of u doorgaat met uw oproepkracht.

Houd u aan de arbeidsvoorwaarden

Een oproepkracht heeft recht op dezelfde goede arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers. Denk bijvoorbeeld aan salaris, verlofdagen en vakantiedagen. Uiteraard op basis van het aantal uren dat uw werknemer echt voor u heeft gewerkt.

Verlofuren en vakantiegeld bij een nulurencontract

 • Uw werknemer heeft geen vast aantal werkuren per week. Daarom wordt er vaak een percentage bepaald per gewerkt uur voor de opbouw van vakantie-uren. Dat percentage staat in een cao of legt u vast in het arbeidscontract.
 • Uw werknemer heeft recht op minimaal 8% vakantiegeld over het brutoloon van het afgelopen jaar. Heeft uw oproepkracht minder dan een jaar gewerkt? Dan gaat u uit van de gewerkte periode tot het moment dat u het vakantiegeld berekent.
 • Voor ouderschapsverlof berekent u 26 keer het aantal gewerkte uren per week. Maar in een nulurencontract staat niet hoeveel uur dat is. Ga dan uit van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden. Is dit geen goede periode vanwege een piek of dal in de werkzaamheden? Ga dan uit van een langere periode van bijvoorbeeld een jaar.

Betaal bij iedere oproep minimaal 3 uur

U moet uw oproepkracht minimaal 3 uur loon per oproep betalen. Dus ook als het maar voor 1 of 2 uur nodig was. Maar er zijn wel voorwaarden voor het uitbetalen van minimaal 3 uur:

 • U heeft gekozen voor een contract voor minder dan 15 uur per week en geen afspraken gemaakt over de werktijden.
 • U heeft geen vaste afspraak gemaakt over het aantal uren per oproep.

Betaal na 6 maanden het loon altijd door

Voor oproepkrachten geldt de regel dat u loon moet doorbetalen als u geen werk voor uw werknemer heeft. Dat heet de loondoorbetalingsverplichting. U kunt voor de eerste 6 maanden afspreken dat u de loondoorbetalingsverplichting uitsluit. Deze afspraak moet op papier staan. U betaalt dan alleen loon voor de gewerkte uren. Na zes maanden moet u loon doorbetalen:

 • als u onvoldoende werk heeft en de reden is voor uw risico. Bijvoorbeeld omdat een klant een order afzegt.
 • als u wel werk heeft maar uw werknemer niet oproept.
 • als u uw werknemer wel oproept, maar niet aan het werk kan door iets dat onder uw eigen risico valt. Bijvoorbeeld doordat de apparatuur niet werkt.

Valt u onder een cao? Dan kunt u misschien het uitsluiten van de loondoorbetalingsverplichting met een half jaar te verlengen. Check de voorwaarden hiervoor in uw cao.

Betaal loon door bij ziekte

Als uw oproepkracht ziek wordt moet u ook het loon doorbetalen. Maar dit hoeft alleen als dat gebeurt tijdens een oproep. En alleen voor de uren van de oproep. U moet minstens 70% van het minimumloon betalen. Meer over loondoorbetaling bij ziekte van oproepkrachten.

Bewaak het aantal uren dat uw oproepkracht voor u werkt

Gaat uw oproepkracht minstens 3 maanden achter elkaar en voor minstens 20 uur per week bij u aan de slag? Dan geldt het gemiddelde aantal uren per maand als zijn vaste arbeidsduur. Dit heet rechtsvermoeden van arbeidsomvang.

Hij mag dan van u eisen dat u zijn nulurencontract omzet naar een contract met een vast aantal uren per week. Wilt u dat niet? Dan moet u kunnen aantonen dat het hier om iets tijdelijks ging. Bijvoorbeeld met schriftelijke afspraken, of een dienstrooster waaruit blijkt dat het om een piekperiode gaat.

Werken zonder contract

Let op! Als u een werknemer zonder een schriftelijk contract voor u laat werken, dan hebt u automatisch een mondelinge arbeidsovereenkomst. Bovendien bent u wettelijk verplicht 1 maand nadat uw werknemer is begonnen een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Bedenk dat sommige afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn bevestigd. Daarom geven de meeste werkgevers de voorkeur aan een contract.

Wet arbeidsmarkt in balans: bekijk de checklist voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Feiten en cijfers: oproepkrachten

De grafiek laat het aantal personen zien die in een jaar als oproepkracht werkten.